POSJETITE KURAN.BA
 
 
MUSTEVRID IBN ŠEDDAD je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Dunjaluk prema ahiretu je kao kad bi jedan od vas stavio prst u more, pa neka pogleda u prst čime se vraća."' (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 463
DŽABIR IBN ABDULLAH prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prošao kroz pijacu, dok je svijet stajao sa strana, pa je prošao pored krepalog, čulavog (s malim ušima) jareta i uzeo ga za uho, a zatim rekao je: "Ko želi ovo kupiti za dirhem?" Odgovoriše: "Niko za njega ne bi ništa dao, i ne znamo šta bismo s njim radili!" Zatim je on ponovo rekao: "Pa biste li voljeli da je on vaš?" Oni odgovoriše: "Tako nam Allaha, da je živ, bilo bi sramota, jer je s malim ušima, a kamoli još kad je mrtav." On tada reče: "Tako mi Allaha, dunjaluk je bezvrjedniji kod Allaha, nego što je ovo jare) kod vas." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 464
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN je rekao: "Allahov je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘Gledajte u onoga koji je niži od vas (slabijeg materijalnog stanja), a ne gledajte u onoga koji je iznad vas. To je preče, kako ne biste umanjili i omalovažili Allahovu blagodat, prema vama."
Ovaj citat je iz Muslimovog predanja, a u predanju Buharije stoji: "Kada neko od vas pogleda u onoga koji je bogatiji i snažniji od njega, neka pogleda i u onoga koji je niži i slabiji od njega."
(Sahih)
Rijadussalihin br/str. 467
ABDULLAH IBN OMER je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., uzeo me za moje rame i rekao: ‘Budi na dunjaluku kao da si stranac ili prolaznik. ‘ A Ibn -'Umer, r.a., govorio je: ‘Kada zanoćiš, nemoj očekivati jutra, a kada osvaneš, nemoj očekivati noći, iskoristi zdravlje prije bolesti i iskoristi život prije smrti."' (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 471
EBU ABBAS SEHL IBN SAD ES-SADIJ je rekao: "Došao je neki čovjek Vjerovjesniku, s.a.v.s., pa je rekao: ‘O Allahov Poslaniče, uputi me na posao, zbog kojeg će me, kada ga uradim, zavoljeti i Allah i ljudi. ‘ On mu je odgovorio: 'Budi skroman na dunjaluku, zavoljet će te Allah, i budi skroman prema onome što je u posjedu svijeta, pa će te svijet voljeti."' (Hasen)
Rijadussalihin br/str. 472
EBU ABBAS SEHL IBN SAD ES-SADIJ je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Da dunjaluk vrijedi kod Allaha kao krilce mušice, ne bi kafir na njemu popio ni gutljaj vode."' (Hasen-sahih)
Rijadussalihin br/str. 477
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN je rekao: "Čuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: ‘Prokleto je na dunjaluku sve što udaljava od spominjanja Allaha i onoga što tome vodi, osim učenjaka i onoga koji uči."' (Hasen)
Rijadussalihin br/str. 478
ABDULLAH IBN EŠ-ŠIHIR je rekao: “Došao sam kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., dok je učio (elhaku muttekasur). Onda je rekao: "Čovjek govori: 'Moj imetak, moj imetak!' ‘O čovječe, zar ti imaš od svog imetka išta osim ono što si pojeo, pa uništio, i što si obukao, pa poderao, ili što si kao sadaku dao, pa ćeš za nju imati nagradu."' (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 483
ABDULLAH IBN MESUD je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., zaspao je na hasuri i kada je ustao, ostao je trag od hasure na strani (na kojoj je ležao). Rekli smo: ‘O Allahov Poslaniče, da smo ti uzeli prostirku?' On reče: 'Šta će mi to na dunjaluku, ja nisam na dunjaluku ništa drugo nego kao putnik koji se sklonio pod hlad drveta, zatim otputovao i ostavio ga."' (Hasen-sahih)
Rijadussalihin br/str. 486
AIŠA bint EBI BEKR je rekla: "Muhammed, s.a.v.s., je i umro a da se njegova obitelj nije najela dva uzastopna dana kruha od ječma." U drugom predanju stoji: "Muhammed, s.a.v.s., je i umro a da se njegova obitelj, od kako je došao u Medinu, nije najela pšenične hrane tri dana uzastopno." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 491
URVE prenosi od Aiše, r.a., da je ona govorila: "Moj sestriću, tako mi Allaha, znali smo dočekati jedan mladak, pa drugi, pa i treći; tri mladaka u dva mjeseca, a da se ni u jednoj kući Allahova Poslanika ne naloži vatra. Rekao sam: 'Tetko, od čega ste živjeli?' 'Od hurmi i vode, ako se izuzme da je Allahov Poslanik imao komšije Ensarije, koje su imale ovce, te su slali Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., njihovo mlijeko i on bi nas napojio. ‘" (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 492
EBU ABDULLAH EN-NUMAN IBN BEŠIR je rekao: "Vidio sam vašeg Poslanika, s.a.v.s., kad nije imao ni loših hurmi kojih bi se najeo." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 495
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN je rekao: "Jednog dana, ili noći, izašao je Božiji Poslanik, s.a.v.s., i ugledao Ebu-Bekra i Omera, r.a., pa je rekao: 'Šta vas je istjeralo iz vaših kuća u ovo vrijeme?' Rekli su mu: 'Glad, o Allahov Poslaniče!' Rekao je: 'I mene je, tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, istjeralo ono što je i vas istjeralol Ustanitel' Njih dvojica su ustali s njim i došli su jednom ensariji, ali njega nije bilo kod kuće. Kada gaje vidjela žena, reklaje: 'Dobro došao!' Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao ju je gdje je domaćin? Odgovorila je: 'Otišao je tražiti pitku vodu. ‘ U tom je došao ensarija, zatim je pogledao u Allahova Posianika, s.a.v.s., i njegova dva druga i rekao: 'Elhamdu lillahi, danas nema niko plemenitije goste od mene!' Zatim je otišao i iznio im granu na kojoj je bilo zelenih, zrelih i sočnih hurmi i rekao im: 'Jedite!' Zatim je uzeo nož, pa mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Nemoj one koje se muzu!' Pa im je zaklao, pa su jeli od ovce mesa, i sa one grane i pili. Kada su se najeli i napili, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je Ebu- Bekru i Umeru r.a.: ‘Tako mi Onoga, u čijoj je ruci moja duša, bit ćete pitani za ovu blagodat. Iz vaših kuća vas je istjerala glad, zatim se niste vratili, dok vas nije zadesila ova blagodat. ‘" (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 497
HALID IBN OMER EL-ADEVIJ je rekao: "Držao nam je govor zapovjednik Basre' Utbe ibn Gazevan, pa je zahvalio Allahu, izrekao mu pohvalu, a zatim nastavio: 'Zaista je dunjaluk obznanio prolaznost i nestanak i okrenuo se u drugom pravcu, i od njega nije ništa drugo ostalo, osim koliko drška od posude, koju drži njen vlasnik. Vi ćete se sa njega odseliti u kuću koja nema prolaznosti, pa se preselite sa dobrima koja imate. Čuli smo da će se kamen baciti sa vrha Džehennema i on će padati sedamdeset godina, a da neće pasti na dno. Tako mi Allaha, on će se napuniti! Jeste li se začudili? Čuli smo da je izmedu dva dovratka u Džennetu, koliko putovanje četrdeset godina. Doći će dan kada će na njima biti velika gužva. Vidio sam sebe medu sedmoricom sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s. Nismo imali hrane nego lišće sa drveća pa su nam i usne znale popucati. Uzeo sam ogrtač, prepolovio ga sa Sa'ad ibn Malikom, pa sam obukao pola, a Sa'ad je obukao pola. Danas nema niko od nas, a da nije postao zapovjednikom u nekom od gradova. Utiečem se Allahu da me sačuva od toga, da u vlastitim očima budem velik, a kod Allaha mali." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 498
EBU MUSA EL-EŠARI je rekao: "Aiša, r.a., iznijela nam je rublje i košulju, koji bijahu kruti i opori, i rekla: 'Allahov Poslanik, s.a.v.s., je umro u ovome."' (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 499
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN je rekao: ‘Tako mi Allaha, osim kojeg drugog boga nema, znao sam ležati potrbuške od gladi i znao sam vezati kamen za stomak od gladi. Jednog dana sam sjeo na put, kojim svijet prolazi, pa je prošao i Vjerovjesnik, s.a.v.s., i nasmiješio se kada me je vidio, spoznavši šta je na mom licu i šta je u mojoj duši. Zatim je rekao: 'Ebu-Hirr!' Odgovorio sam: 'Izvoli, Allahov Poslaniče!' Rekao je: 'Podi za mnom!' Krenuo je, a ja sam ga slijedio. Zatim je ušao u kuću, dao mi izun, i ja sam ušao. Našao je posudu mlijeka i pitao: 'Otkuda je ovo mlijeko?' Odgovorili su mu: 'Poklonio ti je taj ili taj!' On reče: ‘Ebu-Hirr!' Rekao sam: 'Izvoli Allahov Poslaniče!' On reče: 'Idi stanarima džamijske sofe i pozovi ih!' (Stanari sofe su gosti islama; nemaju obitelji, imetka, niti bilo šta; kada bi došla sadaka Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., on bi je davao njima i ništa nije uzimao, a kada bi mu došao poklon, pozvao bi ih, i on bi uzeo dio, a dio dao njima.) To mi je palo teško i rekao sam (u sebi): 'Šta je ovo mlijeka za onoliko stanara džamijske sofe!?' Ja sam bio preči da popijem to mlijeka, pa da mi se povrati snaga. Kada su oni došli, naredio mi je da ih ja poslužim i nije bilo nađe da će meni išta ostati, a morao sam biti pokoran Allahu i Allahovu Poslaniku.
Otišao sam im i pozvao ih. Oni su došli i zatražili dozvolu da udu, pa kad im je dozvolio, oni su posjedali na svoja mjesta. Rekao je: ‘Ebu-Hirr!' Odgovorio sam: 'Izvoli, Allahov Poslaniče!' Rekao je: 'Uzmi pa im dadni!' (Pričao je): ‘Pa sam uzeo posudu i davao je svakom čovjeku dok se ne napije. Zatim on meni vrati posudu i ja dadnem drugom i on pije, dok se ne napije, a zatim mi vrati posudu. Tako je sve išlo, dok nisam došao do Vjerovjesnika, s.a.v.s., a svi ostali su se već bili napili. Uzeo je posudu i stavio na svoju ruku. Pogledaoje u mene, nasmiješio se i rekao: 'Ebu-Hirr!' Rekao sam: 'Izvoli, Allahov Poslaniče!' Rekao je: 'Ostali smo ja i ti. ‘ Rekao sam: ‘Istinu si rekao, Allahov Poslaniče!' Rekao je: 'Sjedi i pij!' Pa sam sjeo i pio. On mi opet reče: 'Pij!' I ja sam pio. I tako mi je govorio, sve dok nisam rekao: 'Tako mi Onoga Koji te je poslao sa istinom, nema više gdje stati!' Rekao je: 'Daj!' Pa sam mu dao posudu i on se zahvalio Uzvišenom Allahu, rekao'Bismillah' i popio ostatak."
(Sahih)
Rijadussalihin br/str. 502
AIŠA bint EBI BEKR je rekla: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., umro je, a njegov štit je bio u zalogu kod jednog židova za trideset sa'a ječma." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 504
EBU HUREJRE ABDURRAHMAN je rekao: "Vidio sam sedamdeset stanara džamijske sofe, a da ni jedan od njih nije imao ogrtača, ili je imao samo veš, ili košulju, koje su zavezali sebi o vrat i koji su dosezale nekom do ispod koljena, a nekom do članaka, pa bi ih skupljao rukama bojeći se da mu se ne ukaže sramotno mjesto." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 506
ABDULLAH IBN OMER je rekao: "Sjedili smo sa Allahovim Poslanikom kada je došao jedan ensarija i nazvao mu selam. Zatim je ensarija krenuo, a Allahov Poslanik mu je rekao: ‘O brate ensarija, kako je moj brat Sa'd'ibn Ubade?' On reče: 'Dobro!' Na to Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: 'Ko će ga od vas posjetiti?' Ustao je, i mi smo ustali sa njim, a bilo nas je negdje izmedu deset i dvadeset. Niko nije imao ni nanula, ni papuča, niti kape, niti košulje. Išli smo po toj zemlji, koja se bijelila od soli, dok mu nismo došli.
On je (Sa'd ibn Ubade) rekao onima koji su bili kod njega, da se razmaknu, da bi se Allahov Poslanik, s.a.v.s., i oni koji su sa njim, mogli približiti."
(Sahih)
Rijadussalihin br/str. 508
IMRAN IBN HUSEJN prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao: "Najbolji medu vama su moji ashabi, zatim oni koji će doći poslije njih, zatim oni koji će doći poslije njih." lmran rekao je: "Ne znam je li to Vjerovjesnik rekao dva ili tri puta." "Zatim će doći narod koji će svjedočiti, a da nije pozvan da svjedoči, koji će varati i neće biti povjerljiv, koji će se zavjetovati, a neće zavjet iskupljivati, i u kojem će se pojaviti gojaznost." (Sahih)
Rijadussalihin br/str. 509