POSJETITE KURAN.BA
 
 

menstruacija

Abdullah | Novi Horizonti br/str. 5

BOJA MENSTRUALNE KRVI

Boje menstrualne krvi su sve boje, pocevši od crne koja je najžešca preko crvene, potom ride, do tamne i žute. Ovo je poredak u šafijskom mezhebu. U slucaju ostalih mezheba poredak je malo drugaciji ali se znatno ne razlikuje.
BOJA KRVI ZA VRIJEME ISTIHADE

Krv istihade ne može biti crne boje, nego je, u vecini slucajeva, svijetlo crvena.
MIRIS MENSTRUALNE KRVI

Menstrualna krv ima poseban miris
MIRIS ISTIHADE
Krv istihade nema poseban miris.

ZGRUŠAVANJE MENSTRUALNE KRVI
Menstrualna krv ne može se zgrušati pa makar stajala nekoliko godina.
ZGRUŠAVANJE KRVI ISTIHADE
Krv istihade zgrušava se odmah nakon njenog izlaska.
NAJKRACE VRIJEME TRAJANJA MENSTRUACIJE

Najkrace vrijeme trajanja menstruacije, po mišljenju imama Malika, jeste prvi njen mlaz (izljev), dok je, po mišljenju imama Ebu Hanife, njegovih ucenika Ebu Jusufa i Muhammeda, te imama Es-Sevrija to trajanje tri dana; a kod Šafija i Hanbelija najkrace vrijeme jedan dan i noc.
NAJKRACE VRIJEME TRAJANJA ISTIHADE

Ako se primijeti krv manje od jednog dana i jedne noci, onda se to ne ubraja u menstruaciju poo šafijama i hanbelijama, nego je to istihada. Kod hanefija je to pak vrijeme koje je manje od tri dana, jer je to najmanji period trajanja menstruacije, dok po imamu Maliku ne postoji najmanje trajanje menstruacije.
NAJDUŽE VRIJEME TRAJANJA MENSTRUACIJE

Najduže vrijeme trajanja menstruacije po hanefijskom mezhebu, jeste deset dana, pa ako žena prekoraci to vrijeme, smatra se da je pod istihadom. To vrijeme u slucaju ostalih mezheba, iznosi petnaest dana… Kod hanbelija, malikija i šafija se ciklus do petnaest dana naziva menstruacijom, bez obzira kakva boja krvi bila.
NAJDUŽE VRIJEME TRAJANJA ISTIHADE

Ako pojava krvi potraje preko deset dana, onda se to, po hanefijskom mezhebu, smatra istihadom, dok je u slucaju ostalih mezheba, istihaza nastupila tek kada se krv pojavi i nakon petnaest dana.

JEDAN DAN SE POJAVLJUJE KRV, DOK JE DRUGI DAN CISTA (TJ. NEMA TRAGOVA KRVI) U TOKU TRAJANJA MENSTRUACIJE


Ako bi žena jedan dan vidjela tragove krvi a drugi dan ne bi vidjela, u periodu od petnaest dana, u šafijskom mezhebu postoje dvije predaje. Po prvoj se to sve ubraja u menstruaciju, dok se u drugoj predaji kaže da ce sastavljati i zbrajati dane u kojima vidi tragove krvi, a isto tako i dane u kojima toga nema.
Po imamu Maliku ta se krv ubraja u menstruaciju, makar to trajalo i samo jedan trenutak; kada ne bude vidjela tragove krvi, onda je cista, a kada vidi tragove krvi smatra se da ima menstruaciju.
Po Ebu Hanifi, ako jedan dan vidi tragove krvi a drugi dan ne vidi, a to vrijeme ne prede deset dana, onda se to kompletno vrijeme ubraja u menstruaciju.
Hanbelije imaju isto mišljenje kao i malikije, osim što je, po njima, najkraca menstruacija traje dan i noc.

JEDAN DAN SE POJAVLJUJE KRV DOK JE DRUGI DAN CISTA U TOKU TRAJANJA ISTIHADE

1- Pocetnica koja je u stanju da razlikuje vrste krvi: To je ona žena kojoj se prvi put pojavljuje krv a koja je u stanju da razlikuje snažno od slabog. Kada joj se krv pojavi suzdržavace se od onoga cega se suzdržava žena koja ima menstruaciju, pa kada se krv pojavi i nakon tog vremena, onda je ona u istihadi, dok ce dužinu menstruacije racunati po jacini krvi. To je snaga menstruacije, pod uslovom da ne bude kraca od najkraceg trajanja menstruacije, a to je jedan dan i jedna noc, a da ne prode ni njezino (menstrualno) najduže trajanje, a to je petnaest dana. Slabom istihadom smatrace se onaj period koji ne smije biti kraci od od najkraceg trajanja cišcenja. Ako bi nedostajao jedan od uslova potrebnih za razlikovanje, onda bi se menstruacijom smatrao period od jednog dana i jedne noci, a što preko toga prede bila bi istihada.

2- Pocetnica koja nije u stanju da razlikuje vrste krvi: Ona treba da se suzdržava sve dok ne prode period od petnaest dana. Kada prode taj period, onda ce se za trajanje njene menstruacije smatrati period od jednog dana i jedne noci, a ono što prede preko tog perioda se ubraja u istihadu.


3- Ona koja ima svoje obicaje i u stanju je da razlikuje vrste krvi: To je žena koja ima ustaljen menstrualni ciklus i u stanju je da razlikuje jaku menstruaciju od slabe; ona ce da se suzdržava od svega od cega se suzdržava žena koja ima menstruaciju sve dok ne prode petnaest dana, a kada prode petnaest dana, onda ce tu jacinu (krvi) smatrati menstruacijom a slabost istihadom.

4-Ona koja ima svoje obicaje ali nije u stanju da razlikuje vrste krvi: To je žena koja zna dužinu svoga obicaja (tj. uobicajeno vrijeme trajanja menstruacije, op. prev.) ali nije u stanju da razlikuje snažnu krv od slabe. Ona ce da se suzdržava sve dok ne prode petnaest dana od pojavljivanja krvi, a kada prode to vrijeme smatrace se da je u istihadi, dok ce se, sljedeceg mjeseca, povratiti svojim obicajima; kada prode te svoje obicaje, smatrat ce se da je u istihadi.


VRIJEME KADA JE ŽENA CISTA NAKON MENSTRUACIJE

Veliki broj šerijatskih ucenjaka je na stanovištu da je najkrace vrijeme trajanja cistoce petnaest dana, a da ne postoji granica za njegovo najduže vrijeme; a to je mišljenje šafija, malikija i hanefija. Kod hanbelija se za najkrace vrijeme cišcenja smatra period od trinaest dana.
GODINE U KOJIMA POCINJE DOBIVANJE MENSTRUACIJE

Žena pocinje da dobiva menstruaciju od devete godine. To je stav šafija, malikija i hanbelija. Po hanefijskom mezhebu smatra se vrijeme pocetka dobivanja menstruacije dob od sedam godina.

GODINE U KOJIMA POCINJE DOBIVANJE ISTIHADE

Krv koja se pojavi prije nastanka devete godine-po mišljenju šafija, malikija i hanbelija smatra se istihadom ili pokvarenom krvlju. Hanefije smatraju istihadom i krv koja se pojavi prije nastanka sedme godine.
KRV KOJA SE POJAVI KOD ŽENE KOJA JE ZA TO (MENSTRUACIJU) IZGUBILA SVAKU NADU

Šafije smatraju da žena može da ima menstruaciju tokom cijelog svog života.
Hanbelije su ogranicile godine u kojima žena izgubi svaku nadu za dobivanje menstruacije na dob od pedeset godina, pa ako bi se nakon tog perioda pojavila krv ona bi se ubrajala u istihadu.
Hanefije su ogranicile dob u kojoj žena izgubi svaku nadu za dobivanje menstruacije na pedeset i pet godina, osim ako krv bude jaka i imala svojstva menstrualne krvi.
Malikije smtraju da je potrebno pitati osobe koje imaju iskustva u vezi s tim, sve dok se ta pojava javlja kod žene izmedu pedeset i sedamdeset godina, pa kada prede sedamdeset godina onda se smatra da ima istihadu.
KRV KOJA SE POJAVI KOD ŽENE KOJA JE IZGUBILA SVAKU NADU ZA ISTIHADU

Doktori smatraju da postoje godine u kojima žena prestaje da dobiva menstruaciju, a to su godine u kojima ona izgubi svaku nadu za dobivanje menstruacije. To vrijeme u vecini slucajeva iznosi izmedu cetrdeset i pet i pedeset i pet godina, i velika rijetkost je da se u toj dobi nastavi menstrualni ciklus. Ako bi se pojavila krv u toj dobi, potrebno je izvršiti pregled i analizu krvi, narocito ako se oduži period od prestanka dobivanja menstruacije do ponovnog traga izlaska krvi. Ponovno pojavljivanje krvi ima upozoravajuci karaketr i, u najgorem, može znaciti najavu kancerogenog oboljenja.