POSJETITE KURAN.BA
 
 

poslanikova porodica i potomstvo

Safvet M.Halilovic | Novi Horizonti br/str. 72

Sira –Muhammedov, sallallahu 'alejhi ve sellem, životopis (8)

U ovom prilogu govori se o Poslanikovom, sallallahu 'alejhi ve sellem, životu sa hazreti Hatidžom, njihovoj porodici i potomstvu.

U kući hazreti Hatidže
Nakon ženidbe Hatidžom i vjenčanog dara (mehr) koji je iznosio dvadeset deva, Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prešao je da živi u Hatidžinoj kući. Nastavio se baviti trgovinom i na taj način zarađivati za sebe i porodicu. Potrebno je istaći da je Muhammed, s.a.v.s., s obzirom da je postao muž izuzetno bogate žene (biografi navode da je brijednost hazreti Hatidžine trgovine bila ravna trgovini cijelog plemena Kurejš ), mogao da se ne opterećuje svim poslovima kojima se dotad bavio, ali on to nije prihvatio; nastavio je da živi od svog truda i da od plodova vlastitog rada izdržava sebe i svoju porodicu. Pouka je da svaki čovjek treba nastojati da živi od vlastitog truda i da niko ne treba da bude teret drugima, jer to je jedan od zahtjeva dostojanstvenog i časnog načina života. Oni koji tako postupaju zaslužuju da se na njih gleda s respektom i poštovanjem. Toga posebno treba da budu biti svjesni mladići koji priželjkuju da se ožene djevojkama iz bogatih porodica, prvenstveno zbog materijalnih razloga. Po islamskom učenju, žena u braku ima pravo da posjeduje vlastiti imetak i da njime samostalno raspolaže, a muž je dužan da izdražava ženu i porodicu.
U idiličnom porodičnom ambijentu koji je bio ispunjen velikom ljubavlju, slogom, međusobnim razumijevanjem i pomaganjem, Poslanik, s.a.v.s, provodi s hazreti Hatidžom najljepše dane svoga života.
Zbog izvanrednih osobina koje su krasile hazreti Hatidžu, radijellahu 'anha, kao suprugu i majku, te njene velike pažnje prema Muhammedu, a.s., ona je uživala posebnu Poslanikovu ljubav i poštovanje. Ljubav prema njoj Poslanik je ispoljavao cijelog života, čak i nakon njene smrti (desete godine po poslanstvu).
U brojnim predajama, koje su zabilježene u relevantnim hadiskim djelima, navodi se da je Poslanik, a.s., često spominjao hazreti Hatidžu. Poznati hadiski autoritet imam Ibn 'Abdu-l-Berr, kaže: 'Preneseno je u više predaja da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: «Hatidža, Džibril (melek koji dostavlja Objavu Allaha Uzvišenog poslanicima) šalje ti selame», a u nekim predajama se kaže: «Muhammede, prenesi selam Hatidži od njenog Gospodara (tj. od Allaha, dž.š.)!»'
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'četiri najbolje žene na dunjaluku su: Merjem bint (kći) 'Imran, (Asija) Bint Muzahim - žena Fir'avnova, Hatidža bint Huvejlid i Fatima bint Muhammed.'
Buharija i Muslim bilježe predaju u kojoj se navodi da je jednom prilikom melek Džibril došao Poslaniku, s.a.v.s., i tražio od njega da Hatidži prenese selame od Allaha Uzvišenog i da je obraduje dvorcem koji je za nju pripremljen u Džennetu.
Riječi posebne hvale kojima je Poslanik iskazivao svoju ljubav i poštovanje prema hazreti Hatidži, izazivale su ljubomoru ostalih njegovih supruga. O tome hazreti 'Aiše, r.a., priča: 'Ni prema kome nisam osjećala toliku ljubomoru kao prema Hatidži, iako nisam živjela s njom. Razlog je bilo u činjenici što je Poslanik, s.a.v.s., mnogo spominjao Hatidžu. Štaviše, on je nekada znao zaklati ovcu pa je podijeliti Hatidžinim prijateljicama.'
U jednoj drugoj predaji navodi se da je 'Aiša, r.a., rekla: 'Kada bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., spomenuo Hatidžu, on bi je mnogo hvalio. Jednoga dana sam osjetila veliku ljubomoru, pa sam rekla. «Koliko li samo spominješ tu krezubu staricu! Allah ti je dao bolje od nje!» «Ne!» - odgovorio je Poslanik - «Allah mi nije dao ženu bolju od nje! Ona mi je povjerovala onda kada mnogi nisu htjeli da vjeruju; ona je potvrdila da govorim istinu onda kada su me mnogi u laž utjerivali; ona me je pomagala svojim imetkom u vremenu kada su to drugi odbili; Allah mi je s njom podario djecu a nije s drugim ženama!»
Hazreti Hatidža, r.a., umrla je u ramazanu desete godine po poslanstvu, ubrzo nakon prekida mušričkog bojkota muslimana. To se, dakle, desilo tri godine prije hidžre u Medinu. Zbog težine tog događaja Poslanik je tu godinu nazvao 'Amu-l-huzn (Godina žalosti). Hazreti Hatidžu su ogasulile Ummu Ejmen, Poslanikova robinja koju je naslijedio od oca i Ummu-l-Fadl, supruga Poslanikovog amidže 'Abbasa. U kabur ju je spustio lično Allahov Poslanik, s.a.v.s., bez klanjanja dženaza-namaza koji u to vrijeme još nije bio propisan. Ukopana je na brdu El-Hadžun, iznad Mekke.

Poslanikova djeca
Kao što je ranije spomenuto, Poslanik, s.a.v.s., imao je sedmero djece: tri sina i četiri kćeri. Svu djecu, izuzev Ibrahima, rodila je hazreti Hatidža, r.a. Kao i svaki drugi detalj u vezi s njegovim životom i djelom, i djeca posljednjeg Božijeg Poslanika, s.a.v.s., bila su tema istraživanja islamskih učenjaka. Zbog toga ćemo, ukratko, navesti najvažnije biografske podatke o Poslanikovoj djeci i unučadi.
Kasim i 'Abdullah imena su dvojice Poslanikovih sinova koje je rodila hazreti Hatidža. Prvo je rodila Kasima i po njemu je Poslanik dobio nadimak Ebu-l-Kasim. Nakon njega rodila je kćeri, pa onda sina 'Abdullaha. Obojica sinova umrli su u Mekki, u ranom djetinjstvu, te zbog toga o njima nema mnogo podataka u biografskoj literaturi. Smrt djece veoma teško pada roditeljima, bilo gdje i bilo kada, pa je i Poslaniku, s.a.v.s., i njegovoj vjernoj supruzi Hatidži bilo veoma teško kada su umrli njihovi sinovi. Predislamski Arapi su, inače, imali jedan neljudski običaj, we'du-l-benat - zakopavanje žive ženske djece. To su činili zbog toga što se u njihovoj paganskoj vjeri smatralo da ženska djeca donose nesreću porodicama u kojima se rađaju. Zato su, samo zbog nužne reprodukcije svoje nacije, ostavljali pokoju djevojčicu da živi kako bi mogla rađati djecu. Naravno, Poslanik, s.a.v.s., nikada nije ispoljavao bilo kakav oblik paganske religioznosti niti je učestvovao u njihovim obredima.
U sredini u kojoj su ženska djeca zakopavana, smrt muške djece smatrana je još većom tragedijom. To su i mušrici iskoristili kada su Poslaniku upućivali prigovore. Oni su, naime, govorili da će Poslanik, s obzirom da su mu pomrla muška djeca, ostati ebter, tj. bez spomena i nasljednika. O tome se u suri El-Kevser govori u Kur'anu časnom: 'Mi smo ti (Muhammede), uistinu, mnogo dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi (i prigovara ti zbog smrti tvoje djece) sigurno će bez pomena ostati.'
U svim sirama navodi se da je Poslanik, nakon stupanja u brak, od svoje supruge Hatidže dobio kao dar mladog roba koji se zvao Zejd ibn Harise. Ubrzo, Poslanik oslobođa Zejda i, s obzirom da su mu muška djeca umirala, uzima ga za svog posinka. Zejda su tada počeli zvati Zejd ibn Muhammed i on postaje stalni član Poslanikove porodice. Kasnije će Objava dokinuti taj običaj i regulisati propise u vezi s usvajanjem djece. Zejd ibn Harise je do kraja života bio ljubimac Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Od svih ashaba jedino je on po imenu spomenut u Kur'anu časnom (sura El-Ahzab, 37. ajet), što predstavlja posebnu počast. Poginuo je kao šehid, radijallahu 'anhu, u Bici na Mu'ti, osme godine po Hidžri, noseći bajrak islama i hrabro se boreći protiv Bizantinaca i njihovih arapskih saveznika.
Zejneb je najstarija Poslanikova kćerka. Poslanik ju je udao za Ebu-l-'Asa ibn er-Rebi'u, sina Hatidžine sestre Hale. Kada je Poslaniku počela stizati Objava, mušrici su zahtijevali od Ebu-l-'Asa da razvjenča Zejnebu, što je on odbio. Ebu-l-'As je učestvovao u Bici na Bedru u mušričkom taboru i bio je zarobljen. Dirljiva je priča koja se tim povodom spominje: Zejneb je za otkup svoga muža poslala ogrlicu koju je dobila kao poklon od svoje majke Hatidže. Tu ogrlicu Poslanik, a.s, ranije je poklonio svojoj voljenoj ženi. Nakon savjetovanja s ashabima, ogrlica je vraćena Zejnebi a njen muž je pušten na slobodu. On se tada zavjetovao da će, po povratku u Mekku, dopustiti Zejnebi da učini hidžru u Medinu. Svoj zavjet je i ispunio i ubrzo je i on primio islam i stigao u Medinu. Poslanik ga je tada ponovo oženio Zejnebom. Zejneb, kći Muhammeda, a.s., preselila je na ahiret početkom osme godine po Hidžri. S Ebu-l-'Asom rodila je kćerku kojoj su dali ime Umama. Poslanik je svoju unuku mnogo volio i rado se igrao s njom. Kasnije, kada je na ahiret preselila njena tetka hazreti Fatima, Umama se udala za hazreti Aliju, ali s njim nije imala djece. Nakon Alijine pogibije, udala se za čovjeka po imenu Mugire ibn Nevfel i s njim rodila sina po imenu Jahja. U biografskoj literaturi navodi se da Jahja nije imao potomstvo.
Nakon Zejnebe, hazreti Hatidža rodila je Rukajju, a nakon nje Ummu Kulsum. Kada su odrasle, Rukajja i Ummu Kulsum udale su se za sinove Poslanikovog amidže Ebu Leheba: Rukajja za 'Utbu, a Ummu Kulsum za 'Utejbu. Ebu Leheb i njegova supruga Ummu Džemil postali su veliki protivnici Muhammedu, a.s., kada je on počeo da poziva u islam. Da bi dodatno napakostili Poslaniku, njih dvoje nagovorili su svoje sinove da razvjenčaju Poslanikove kćeri, što su oni i učinili. Nakon toga, Rukajja se udaje za Osmana ibn 'Affana i zajedno s njim čini hidžru, prvo u Abesiniju a potom u Medinu. U Abesiniji je rodila sina kojem su dali ime 'Abdullah. 'Abdullah nije dugo živio: umro je u šestoj godini života u Medini. U kabur ga je položio njegov djed, hazreti Resulullah, s.a.v.s. Ni Rukkajja nije dugo živjela: umrla je u ramazanu druge godine po Hidžri, za vrijeme Bitke na Bedru.
Nakon Rukajjine smrti Osman od Poslanika prosi njenu sestru Ummu Kulsum i Poslanik se s tim slaže. Zbog toga što je dva puta bio Poslanikov zet i oženio dvije njegove kćeri, hazreti Osman nazvan je Zu en-Nurejn (Vlasnik dva nura), čime se aludira na dvije Poslanikove kćeri. Ummu Kulsum preselila je na ahiret devete godine po Hidžri. Nije zabilježeno da je rađala djecu.
Fatima ez-Zehra' najmlađa je Poslanikova kćerka. Rođena je kada je Poslaniku bilo, otprilike, trideset i pet godina i njeno rođenje poklapa se s događajem u vezi s postavljanem Hadžeru-l-esveda prilikom rekonstrukcije Kabe. O tom događaju bit će više riječi kasnije. U toj godini Poslanik se, s obzirom da je njegov amidža Ebu Talib imao brojnu porodicu pa mu je trebalo pomoći, dogovorio s amidžom 'Abbasom da svako od njih uzme u svoju kuću po jedno Ebu Talibovo dijete: Poslanik je uzeo Aliju, r.a., a 'Abbas Dža'fera. Tako je hazreti Fatima odrasla igrajući se s hazreti Alijom jer su njene sestre bile udate i prešle su u kuće svojih muževa. Hazreti Fatima bila je dražesno i Poslaniku posebno drago biće. O njoj i njenim vrlinama Poslanik je izrekao više hadisa. Kada je odrasla Poslanik ju je vjenčao za Aliju, r.a. To se desilo godinu dana nakon Hidžre. Njihov bračni život počeo je godinu dana kasnije. U tom braka rođeni su Poslanikovi unuci: Hasan, Husejn i Muhsin, te unuke: Ummu Kulsum i Zejneb. Hazreti Fatima, r.a., preselila je na ahiret šest mjeseci poslije oca, tj. trećeg ramazana jedanaeste godine po Hidžri. Preko njenih sinova hazreti Hasana i Husejna, r.a., nastavljeno je potomstvo posljednjeg Allahovog Poslanika Muhammeda, s.a.v.s.

Poslanikova porodica je ehli-bejt - najčasnija porodica
Muhammed, s.a.v.s., Allahov je odabranik i miljenik. Nema ni najmanje sumnje da njegova porodica svojom slavom, ljepotom i porijeklom predstavlja potomstvo najčasnije kuće koja se pojavila na Zemlji. Zbog toga je veoma važno proučavanje različitih aspekata života njegove časne porodice.
U Kur'anu časnom Poslanikova porodica naziva se ehli-bejt. U 33. ajetu sure El-Ahzab, Allah, dž.š., kaže: 'Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova (ja ehle-l-bejt), grijehe odstrani i da vas potpuno očisti.' To je, zapravo, završetak ajeta koji u cjelosti glasi: 'I boravite u kućama svojim (govor je upućen Poslanikovim suprugama), i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i namaz obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte!'
S obzirom da je kontekst u kojem je spomenuti termin upotrijebljen u cjelosti posvećen ženama Allahovog Poslanika, islamski učenjaci razumjeli su da taj termin obuhvata i njegove supruge. Na osnovu autentične predaje taj termin također obuhvata i njegovu bližu rodbinu kojoj pripada humus (petina ratnog plijena).
O tome poznati komentator Kur'ana imam Ibn Kesir kaže: 'Spomenuti ajet je nass , na osnovu njega se dokazuje da žene Allahovog poslanika, s.a.v.s., ulaze u sastav ehli-bejta. One su povod objave tog ajeta, a povod objave pomaže pravilnom razumijevanju kur'anskog teksta. Prenosi Ibn Džerir (et-Taberi) od ’Ikrime da je on javno govorio: 'Riječi Uzvišenog: «Allah želi da od vas, o ehli-bejte, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti», objavljene su posebno u vezi s pitanjem žena Allahovog poslanika, s.a.v.s.' Ibn Ebi Hatim, sa senedom od Ibn 'Abbasa, prenosi: 'Ovaj ajet je objavljen povodom žena Allahovog poslanika, s.a.v.s.' 'Ikrime je govorio: 'Ko želi izaći sa mnom na mubahelu, ja sam spreman! Ovaj ajet tiče se pitanja u vezi sa ženama Allahovog poslanika, s.a.v.s.'
Nakon navođenja predaja u vezi s povodom objave ajeta, Ibn Kesir precizira: 'Ako se time željelo istaći da su Poslanikove, a ne neke druge žene, bile povod te objave, onda je to tačno, a ako se tim ciljalo da su samo one u sastavu ehli-bejta, onda je to problematično, s obzirom da ima više hadisa koji ukazuju na to da je namjera u konkretnom slučaju općenitija.'
Nakon toga Ibn Kesir navodi brojne predaje koje mogu biti razvrstane na sljedeći način:
a) predaje koje ograničavaju Ehli-bejt na Poslanikovu, s.a.v.s, užu porodicu, i to, konkretno na pet osoba: Poslanika, s.a.v.s, njegovu kćerku hazreti Fatimu, njenog muža hazreti Aliju, i njihovu djecu hazreti Hasana i Husejna;
b) predaje koje u ehli-bejt uvode, pored spomenutih pet osoba, i neke od žena, odnosno ashaba (drugova) Allahovog poslanika;
c) predaje koje ehli-bejt proširuju i na Poslanikove, s.a.v.s., rođake kojima je zabranjeno uzimanje zekata, s obzirom da im je propisan humus (petina ratnog plijena).
Poslanikovi unuci hazreti Hasan i Husejn i njihovi potomci, zasmetali su, u vremenima velikih političkih previranja u islamskom svijetu, totalitarnim režimima koji su željeli sačuvati vlast i bili su njihove žrtve. To pitanje zahtijeva poseban tretman. Allahu Uzvišenom upućujemo dovu da svim ljudima podari ljubav prema Njegovom miljeniku i odabraniku Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici i putu na koji je on pozivao. Allahumme, ujedini muslimanska srca na putu promoviranja istine i općeg dobra!