POSJETITE KURAN.BA
 
 

geneticki inzinjering (3)

Semir Imamovic | Saff br/str. 66

Allah je Covjeka stvorio u najljepšem liku


Allah, s. v. t., ravnomjerno je raspodijelio opskrbu medu ljudima. U opskrbu se ubrajaju i inteligencija, jaka memorija, boja kože ili ociju, ljepota, izgled i ostala svojstva. Onaj ko želi promijeniti neko od ovih svojstava, nije zadovoljan Allahovom podjelom i odredbom, što se smatra velikim grijehom i prijestupom

Promjena se vrši na genima koji nose neodgovarajuca i nezadovoljavajuca svojstva, tako što se ta svojstva poništavaju (uklanjaju) i zamjenjuju prihvatljivim svojstvima, ispravljaju se nepravilnosti na postojecim genima ili se, pak, unose geni koji nose željena svojstva.


Izvodenje promjena na genima

Oba spomenuta vida upotrebe genetickog inžinjeringa su šerijatski opravdana, što se može obrazložiti sljedecim dokazima:


- Ostvarivanje opce koristi covjecanstva i pružanje vece mogucnosti okorištavanja dobrima koja je Allah stvorio na Zemlji.

- Neke biljne i životinjske vrste nose bolesti koje se mogu negativno odraziti na vrstu i kolicinu produkcije, što, normalno, donosi štetu ljudima koji se hrane njima, tako da korištenje genetickog inžinjeringa radi popravka ovih nepravilnosti ne izlazi iz okvira dozvoljenog i propisanog lijecenja. Ovakvi ili slicni postupci moraju biti sigurni od mijenjanja koje nema nikakve koristi i svrhe, kao što je, naprimjer, mijenjanje kokošijih krila krilima jastreba ili orla, zamjena ekstremiteta jednih sa drugima i slicno tome. Takvo mijenjanje ne ostvaruje opcu korist niti odbija štetu. Njime se upropašcuje imetak i trud i mijenjaju se Allahova stvorenja. Takoder, moraju biti sigurni od nepoželjnih posljedica, koje se ogledaju u pretvaranju novonastalih vrsta u štetne i ubojite vrste koje sa sobom nose opasna oboljenja i zatrovanja. U nekim medicinskim krugovima postoji bojazan od negativnih posljedica djelovanja genetickog inžinjeringa i ostvarivanja rezultata koji su suprotno od željenih. Upravo zato, neke evropske firme koje se bave proizvodnjom biljnih kultura putem genetickog inžinjeringa, prisiljava njihova sredina da povuku svoje proizvode sa tržišta i da prekinu njihovu proizvodnju. U Americi su te iste firme vlasti prisilile da obilježe svaki proizvod kako bi kupci bili dobro obavješteni o nacinu njihove proizvodnje.


U prethodnom dijelu studije smo govorili o mijenjanju nasljednih svojstava životinja i biljaka. Konstatirali smo da je ono dozvoljeno pod uvjetom da sa sobom ne donese bolest i da bude daleko od poigravanja sa Allahovim stvorenjima.

Promjena i ispravak nasljednih svojstava covjeka


U ovom dijelu cemo govoriti o mijenjanju i ispravljanju nasljednih svojstava covjeka, što je znatno opasnije i ozbiljnije radi nepovredivosti (svetosti) ljudskog života i zabrane njegovog omalovažavanja i nipodaštavanja.

Te promjene možemo podijeliti u dvije vrste:


1. Promjena svojstva koje u sebi sadrže neku nasljednu nepravilnost ili bolest, kao što su slijepilo, rak, retardiranost ili neka druga bolest. U dozvo-ljenost ove promjene nema nikakve sumnje zato što to spada u propisano lijecenje. Rekao je Poslanik, a. s.: "Allah, s. v. t., nije dao bolest, a da za nju nije dao lijek"("Sahihu-l-Buhari", hadis broj 5678.).

Radi opasnosti i osjetljivosti ove operacije, moraju se postaviti ogranicenja i uvjeti, a to su:


- Postojanje nasljedne bolesti koja kod njenog nosioca uzrokuje veliku mahanu kao što je retardiranost, veliko izoblicenje, rak krvi i slicno.

- Da bolest potvrdi strucna i povjerljiva ekipa (muslimana), najmanje dvojica.


- Prevladujuce mišljenje da ce operacija uspjeti, tj da se nece dogoditi veca šteta od trenutno postojece štete (uzrokovanje nove opasne nasljedne bolesti ili bolesti koja ce uticati na potomstvo).

- Neuzimanje gena iz genitalnih celija strane osobe (koja nije vlasnik osnovne celije), jer bi to imalo karakter nezakonitog odnosa (bluda).


2. Promjena nasljednih svojstava radi dobivanja vrsnog potomstva, kao što je popra-vljanje stepena inteligencije, promjena boje kože ili ociju, dužine ruku i slicno tome.

Ovaj postupak je zabranjen iz slijedecih razloga:


- Osnova je da nije dozvoljeno dirati covjekovu genitalnu celiju osim sa opravdanim razlogom, a to je odbijanje štete. Ovdje nije rijec o odbijanju štete.

- Allah je covjeka stvorio u na-jljepšem liku, tako da nije dozvoljeno mijenjanje toga lika. Mijenjanje svojstva sa kojim je Allah stvorio covjeka predstavlja šejtanovo zavodenje (došaptavanje), kao što kaže Uzvišeni u Kur'anu: "Allah ga prokleo. Rekao je: "Zaista cu od tvojih robova uzeti odredeni dio. Zavodit cu ih i naredivat cu im da uši stoki režu i da Allahova stvorenja mijenjaju"


(En-Nisa,116.-119.).

Na osnovu ovoga ajeta doznajemo da je zabranjeno i pokudeno rezanje ušiju životi-njama i mijenjanje nekog od svojstava sa kojima je Allah stvorio covjeka, jer dolazi od Iblisa, koji je proklet i udaljen od Allahove milosti. Možda ce neko upitati: Zar i ostali vidovi mijenjanja i ispravki na genima ne spadaju u mijenjanje Allahovog stvaranja?


Odgovor: Kad kažemo "Allahovo stvaranje", mislimo na osnovno svojstvo sa kojim Allah, s. v. t., inace, stvara covjeka u najljepšem liku (tj. bez ikakvih manjkavosti i neprav-ilnosti), što bi znacilo da je popravljanje neke nepravilnosti samo vracanje na osnovno covjekovo stvaranje.

- Allah, s. v. t., ravnomjerno je raspodijelio opskrbu medu ljudima. U opskrbu se ubrajaju i inteligencija, jaka memorija, boja kože ili ociju, ljepota, izgled i ostala svojstva. Onaj ko želi promijenuti neko od ovih svojstava, nije zadovoljan Allahovom podjelom i odredbom, što se smatra velikim grijehom i prijestupom.


Odabir spola

Odabir pola embrija se vraca na nacin spajanja para hromozoma. Ako oplodena celija sadrži dva hromozoma sa oznakom XX, radi se o ženskom spolu, a ako sadrži hromozome sa oznakom XY, radi se o muškom spolu. Hromozomi se sastaju u oplodenoj celiji usljed spajanja covjekove celije koja nosi hromosom sa jednom od dvije oznake - X ili Y, sa ženskom celijom koja nosi hromozom sa oznakom Y. Genitalna celija nosi 23 para hromozoma. Ti parovi u muškoj genitalnoj celiji nose oznaku XY, a u ženskoj XX.


Nakon što se otkrije celija koja nosi hromozom sa oznakom Y, spaja se sa ženskom celijom. Na taj nacin se dobiva razlicit par hromozoma XY, tj. dobiva se muški spol. Isti je slucaj i sa dobivanjem ženskog spola.

Velik broj islamskih ucenjaka (na njihovom celu je Stalna komisija za fetve) suprotstavio se odabiru spola i strogo ga zabranio, potkrepljujucI taj stav sa sljedecim dokazom: Miješanje u odabir spola je suprotstavljanje Allahovoj volji i odredbi i nezadovoljstvo njima. Kad je u pitanju muški i ženski spol, Allah, s. v. t., uspostavio je uravnotežen odnos bez covjekovog uplitanja u to, kako bi na taj nacin cuvao ravnotežu u društvu. Allah jedini ima pravo da oblikuje plod onako kako to On hoce, da ga ucini muškim ili ženskim, potpunim ili manjkavim, ružnim ili lijepim, kao što kaže Uzvišeni: "On je taj koji vas oblikuje u matericama kako On hoce. Nema boga osim Njega i On je Silni i Mudri" (Alu-Imran, 5.).


"Allahu pripada vlast i na Nebesima i na Zemlji. Stvara ono što On želi. Poklanja onome kome hoce žensku djecu, kome hoce poklanja mušku, a koga hoce ostavlja bez potomstva. On je Sveznajuci i Svemoguci" (Šura, 49.; "Fetawa islamijje",1/40., 41., casopis "El-Hikme", br. 6, str. 213). Mogucnost spoznaje spola embrija nije u suprotnosti sa tekstovima koji govore da samo Allah zna ono što je u matericama, jer se ti tekstovi odnose na detaljno poznavanje svega onoga što se veže za plod (dužina trajanja života, njegove sposobnosti, djela, hoce li biti sretan ili nesretan, hoce li biti od stanovnika vatre ili ne). Na to upucuju rijecI Alahovog Poslanika, a. s.: "…a zatim pošalje meleka koji u njega udahne dušu i naredi mu se da upiše cetiri stvari: opskrbu, djelo, rok do kojeg ce živjeti i hoce li biti sretan ili nesretan"("Sahih", Muslim, "Kitabu-l-Kader", hadis broj 4781). Poslanik, a. s., ogranicio se na cetiri pojedinsti: opskrbu, djelo, rok trajanja života i srecu i nesrecu. Ove pojedinosti uistinu spadaju u gajb (nevidljivo i nepoznato) i ne može ih niko, osim Allaha, znati, bez obzira koliko napredovao u znanju i tehnici. Pitanje bivanja ploda muškim ili ženskim nije spomenuto u ovome hadisu zato što ono prati plod od samog zaceca, a ne od trenutka udahnjivanja duše.

S obzirom da doktor pri otkrivanju spola pregleda samo ono što se vec nalazi u materici, to se nikako ne može smatrati poznavanjem gajba (skrivenog).