POSJETITE KURAN.BA
 
 

značaj i smisao bismille

Safvet M.Halilovic | Novi Horizonti br/str. 57

Tumacenje bismille: Bismillahirrahmanirrahim


Prva recenica s kojom se susrece citatelj Kur'ana casnog je Bismilla, tj. rijeci: Bismillahirrahmanirrahim. Ta recenica se ponavlje na pocetku svake kur'anske sure, osim devete (sura Et-Tevbe). Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, izrekao je brojne hadise koji govore o vrijednostima Bismille. Šta je, ustvari, Bismilla? Kakav je naš odnos prema njoj? Koliko je prisutna u našem životu? Ovaj prilog baca malo više svjetla na ovu kratku recenicu koja je, ustvari, osovina oko koje se treba kretati život svakog muslimana.

Gotovo svi tefsiri (komentari Kur'ana), a narocito oni klasicni, na pocetku govore o Bismilli (arapski el-besmele). Tu se obavezno raspravlja o tome da li je Bismilla kur'anski ajet ili nije? Ako jeste, je li to na svakom mjestu na kojem se nalazi u Kur'anu casnom?
Islamski ucenjaci se slažu da je Bismilla dio 30. ajeta sure En-Neml u kojem Allah Uzvišeni, iznoseci kazivanje o vjerovjesniku Sulejmanu, a.s., kaže da je kraljica od Sabe (Belkisa), nakon što je primila Sulejmanovo pismo, na njegovom pocetku procitala: 'Innehu min Sulejmane ve innehu bismillahirrahmanirrahim...' – (Pismo je) od Sulejmana i glasi: 'U ime Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog!'


Ucenjaci su saglasni da je Bismilla sastavni dio ovog ajeta, što znaci da je Poslaniku, s.a.v.s., dostavljena putem Objave i da se ubraja u Kur'an. Medutim, ucenjaci se nisu složili u tome da li je Bismilla samostalni ajet na pocetku svake sure, ili svake sure na cijem pocetku je napisana, s obzirom da deveta sura na pocetku nema Bismille. Takoder, razišli su se u pitanju da li je ona sastavni dio svake sure na cijem pocetku se nalazi ili je ona ajet samo na pocetku sure El-Fatiha a ne i drugih sura. Takoder, nisu se složili ni u pitanju da li je ona (na)pisana radi razdvajanja kur'anskih sura jedne od druge, a ne zbog toga što je ajet.
Islamski ucenjaci su se razišli u navedenim pitanjima. Imam Malik i Ebu Hanife kažu da Bismilla nije ajet ni Fatihe ni drugih sura. Od imama Šafije se o tome prenose dva stava. Po jednom, on smatra da je Bismilla ajet Fatihe, ali ne i ostalih sura u Kur'anu. Po drugom stavu koji se od njega prenosi, bismilla je sastavni dio i Fatihe i svih ostalih sura na cijem pocetku se nalazi.

Iz iznesenih stavova proizilazi važna pouka: Oni koji kažu da je Bismilla ajet Fatihe smatraju da je njeno ucenje u namazu obavezno, te je s toga naglas izgovoraju u namazima u kojima imam uci naglas, a to su akšam, jacija i sabah. Oni, pak, koji smatraju da Bismilla nije ajet Fatihe niti neke druge sure, Bismillu uce u sebi.
Svako od dva navedena mišljenja ima potporu u stavovima ashaba, iako se pouzdano zna da su prva cetverica halifa (el-hulefau-r-rašidun) Bismillu ucili u sebi, što su potom cinili tabi'ini (et-tabi'un) i generacija poslije njih (etba'u-t-tabi'in). Po rijecima istaknutog komentatora Kur'ana imama Ibn Kesira ed-Dimiškija 'svi islamski autoriteti su saglasni da je ispravan namaz i onih koji Bismillu uce naglas kao i onih koji to cine u sebi'.
Ibn Kesir dalje kaže: 'U predaji koju prenosi Ebu Davud u Sunenu s vjerodostojnim lancem prenosilaca, od Ibn Abbasa se navodi da Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije poznavao razdvajanje sura jedne od druge (faslu-s-suver) sve dok mu ne bi bila objavljena Bismilla. Istu predaju bilježi i imam El-Hakim u Mustedreku.'


Navedena predaja sasvim jasno ukazuje da je Bismilla integralni dio Kur'ana i da je objavljena zbog razdvajanja sura jedne od druge. Takoder, postoje i druge predaje na osnovu kojih saznajemo da je Bismilla jedna pobožna invokacija koja je objavljena Poslaniku, s.a.v.s., kako bi njom zapocinjao svaki hairli posao. Poslanik, s.a.v.s., je tako i cinio, a u korespondenciji s drugima na pocetku pisama stavljao je bismillu.

Vrijednosti (fadileti) Bismille


O vrijednostima Bismille Allahov poslanik, s.a.v.s., izrekao je brojne hadise. Navest cemo neke od njih.
Prenosi Ibn Ebi Hatim u Tefsiru od Ibn 'Abbasa da je Osman ibn 'Affan, r.a., pitao Allahovog poslanika, s.a.v.s., o Bismilli, tj. o rijecima Bismillahirrahmanirrahim, pa mu Vjerovjesnik, s.a.v.s., odgovorio: 'To je jedno od imena Allaha Uzvišenog, a izmedu tog i Najuzvišenijeg imena (ismullahi-l-ekber) je toliko blizu kao što je izmedu bjelila i crnila u ocima.'

Prenosi Ibn Merdevejh od Ibn Burejde a on od svog oca da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Objavljen mi je ajet koji nije objavljen nijednom poslaniku osim Sulejmanu, sinu Davudovom, a to je Bismillahirrahmanirrahim.'
Prenose Ahmed u Musnedu, En-Nesai' u djelu El-Jevm ve-l-lejle, te Ibn Merdevejh u Tefsiru od Usame bin 'Umejra, koji pripovjeda: 'Bio sam iza Poslanika, s.a..v.s., kada je posrnuo, pa sam rekao: 'Propao je (tj. bijedan li je) šejtan!' Poslanik je na to odgovorio: 'Ne govori tako jer se on time samo pojacava i povecava, do te mjere da postane velik kao kuca! Umjesto toga ti reci: Bismillah, jer se on time smanjuje i postaje malehan kao mušica!'
Ucitelj imama Šafije, imam Veki' ibn el-Džerrah, sa svojim senedom prenosi da je poznati ashab 'Abdullah bin Mes'ud, r.a., rekao: 'Ko želi da ga Allah sacuva od devetnaest zebanija (cuvara Džehennema) neka cesto uci: Bismillahirrahmanirrahim, pa ce mu Allah uciniti svako slovo štitom od njih!'


O ogromnim vrijednostima Bismille svjedoci i predaja koju bilježe Buharija i Muslim od Ibn 'Abbasa, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Ukoliko neko od vas, kada želi prici supruzi, izgovori: 'Bismillah, Allahumme džennibne-š-šejtane ve džennibi-š-šejtane ma rezaktena' (U ime Allaha, Gospodaru naš, ukloni od nas šejtana i ukloni ga od onoga s cime si nas opskrbio) – pa se iz tog odnosa rodi dijete, šejtan mu, uistinu, nikada nece moci nauditi!'

Bismilla – koncept islamskog života i življenja


Predaje koje smo naveli govore o velikim vrijednostima Bismille. Ova kratka sentenca, ustvari, predstavlja srž islamskog koncepta življenja. To je osovina oko koje se krece život muslimana.
Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao je: 'Svaki posao koji nije zapocet s Bismillah - krnjav je!' Praktikovanjem i licnim primjerom Poslanik, s.a.v.s., pokazao je da svaki posao treba zapocinjati s izgovaranjem Bismille.
U prijevodu, Bismilla znaci: U ime Allaha, tj. s imenom Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog. To, takoder, znaci: Pocinjem, prije svega, spominjanjem Allaha i sjecanjem na Njega. Na taj nacin se velica Allah i traže Njegova pomoc, zaštita i blagoslov. To podrazumijeva da je posao koji covjek radi legalan i dozvoljen, te da ce se covjek pridržavati Allahovih, dž.š., ogranicenja i propisa Njegove vjere, jer u momentu zapocinjanja nekog posla Bismillom covjek bi trebao biti svjestan da s tim poslom treba, prije svega, biti zadovoljan Allah, dž.š. Zbog toga, zapocinjanje posla Bismillom ima posebnu važnost.

Pocetak s rijecima Bismillah (U ime Allaha) znak je etike koju je Allah poslao Svom Poslaniku na samom pocetku Objave kad Mu je objavio: citaj, u ime Gospodara tvoga... To je ono što je prihvaceno i što se poklapa s nacelima velike islamske koncepcije koja glasi: On (Allah) je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi. (El-Hadid, 3). Prema tome, s Njegovim imenom biva svaki pocetak, svaki pokret i svako stremljenje i nastojanje.
Takvo shvatanje se, takoder, poklapa s temeljnim naucavanjima islama koja proklamuju da nijedno (dobro) djelo kod Allaha nece biti primljeno osim ako je uradeno U ime Allaha i s ciljem postizanja Njegovog zadovoljstva. To vjernik mora imati stalno na umu.
Bismilla je usko povezana s nijetom. Mjesto nijeta je srce, a Bismilla, iako se izgovara jezikom, u uskoj je vezi sa srcem. Izgovaranje Bismille jezikom može covjeku pomoci da kontroliše svoj nijet (namjeru).


-----------------------------
Na kraju, umjesto zakljucka, kažemo: Bismilla je kratka i lahka. Stalno je izgovarajmo! Poducavajmo našu djecu da, stalno i u svim prilikama, uce Bismillu, narocito prilikom jela, te izlaska i ulaska u kucu. Bismilla je Allahova, dž.š., milost, zaštita i blagoslov podareni vjernicima.