POSJETITE KURAN.BA
 
 

kultura ponasanja u braku 3

Šefik Kurdić | Novi Horizonti br/str. 45

Islamski bonton


Kultura ponašanja žene prema mužu


Žena je dužna prema mužu sljedece:

Pokornost

Allah Uzvišeni naglašava da žena treba biti pokorna svome mužu. On kaže: «Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su cestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o cemu treba da brigu vode, jer i Allah njih štiti!»
Pokornost supruge svome mužu, na nacin kako to Gospodar svjetova preporucuje, rezultirace harmonijom u braku, a oponiranje tome rezultirace disharmonijom i anarhijom.
Koliko je bitna pokornost žene spram njenog supruga najbolje ce ilustrirati hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s, u predaji Ebu Hurejre, r.a: «Kada bih ikome naredio da ucini sedždu drugome, naredio bih ženi da ucini sedždu svome mužu!»
Ukoliko žena pokaže dovoljnu dozu pokornosti svome mužu, Vjerovjesnik, s.a.v.s, joj u predajama Ebu Hurejre, Enesa, r.a, i drugih, obecava ulazak u Džennet:
«Ako žena bude klanjala pet dnevnih namaza, postila ramazan, cuvala svoj moral i bude pokorna svom mužu, reci ce joj se: Udi u Džennet, na koja god vrata želiš!

Zahvalnost

Uz pokornost i poslušnost prema mužu, supruga treba da pokaže svojevrsnu zahvalnost na svemu što joj on ucini. Ona ne smije postati nezahvalna ukoliko on uskrati samo jednu od njenih želja. Nažalost, to je služaj s velikim brojem žena. Na to upozorava i Allahov Poslanik, s.a.v.s, u hadisu koji od njega prenose 'Abdullah b. 'Abbas i 'Imran b. Husajn, r.a:
«Pokazan mi je Džehennem, pa sam vidio da su žene njegovi najbrojniji stanovnici, jer skrivaju istinu/jekfurne. Upitan je: Da li one skrivaju vjeru u Allaha? Poslanik, s.a.v.s, je odgovorio: One skrivaju dobrocinstvo svog supruga. Nezahvalne su na dobrocinstvu. Kada bi joj citavog života cinio dobro, a onda vidjela kod tebe samo nešto neugodno, rekla bi: Nisam kod tebe nikad ni vidjela dobra!»
Imam Nevevi nezahvalnost supruge na dobru i pažnji svoga muža i poricanju njegovih napora ubraja u velike grijehe, a Ibn Bettal tvrdi da ce, na temelju prethodnog hadisa, nezahvalna osoba biti kažnjena i napominje da zahvalnost onome koji dobro cini spada u vjersku obavezu daroprimca.

Bdije nad kucom i djecom

Jedna od najvažnijih zadaca žene je da bdije nad kucom svoga muža i da brižljivo nadzire odgoj i odrastanje njihove djece. Naime, žena je, uz to što je majka, i je prvi pedagog, ucitelj i ljekar u svome domu.
Muž, s obzirom na prirodu svog zadataka: obavezu opskrbljivanja porodice, cesto odsustvovanje iz porodicnog doma, kao i manje napore u vezi s radanjem i neposrednim odgajanjem djeteta, daleko je od mogucnosti da doprinese kvalitetnom odgoju kao što to može supruga. Upravo je Allahov Poslanik, s.a.v.s, najbolje klasificirao dužnosti svakog clana zajednice. On je te dužnosti i obaveze usporedio s pastirom i stadom. Pogledajmo kako lijepo naš Vjerovjesnik, s.a.v.s, definira te dužnosti, u hadisu koji prenosi 'Abdullah b. Omer, r.a:
«Svi ste vi pastiri i svako od vas ce odgovarati za svoje stado. Vladar je pastir. Covjek je pastir u svojoj porodici, dok je žena pastirica u kuci svoga muža i njihove djece. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado».

Cuva svoj moral i imetak muža kada je odsutan

Žena je dužna, u odsutnosti muža, da cuva svoj moral i njegov imetak. Allahov Poslanik, s.a.v.s, je, u predajama Ebu Hurejre, Ebu Umame i Abdullaha b. Selama, r.a, naglasio: «Najbolja supruga je ona koja te obraduje kada je pogledaš, koja te posluša kada joj nešto narediš i koja cuva tvoj autoritet, svoj moral i tvoju imovinu kada si odsutan!»

Nece postiti bez dozvole muža

Koliko islam pridaje važnost harmoniji bracnog života najilustrativnije pokazuje hadis koji od Poslanika islama, s.a.v.s, prenosi Ebu Hurejre, r.a: «Ženi nije dopušteno da posti, u prisutnosti svoga muža, bez njegove dozvole»!
Naravno, ovdje se misli na dobrovoljni a ne obavezni post tokom ramazana. Ovaj hadis, eksplicite, ukazuje koliko islam vodi racuna da sacuva, njeguje i pojaca ljubav izmedu supružnika. Jer, postom žena može izgubiti, eventualno, na svježini ili snazi, pa prilikom prilaska mužu, možda, nece pokazati dovoljno volje za onim što on želi. Ili, možda, muž osjeti potrebu za ženom u toku dana, pa ako ona posti biva uskracen za to zadovoljstvo, kao što se navodi u predaji Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a, u kojoj se Safvanova, r.a, žena tužila Vjerovjesniku, s.a.v.s, da joj ne dozvoljava postiti nafilu-post, pa je Safvan, r.a, na Poslanikovo, s.a.v.s, pitanje o tome rekao: Ona zaposti a ja sam mlad i ne mogu se strpiti (a da joj ne pridem). Tada je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: «Nece žena postiti bez dozvole svoga muža!».
Ženi je dozvoljeno da posti nafilu kada je covjek odsutan, odnosno na putu. Medutim, ako se vrati i poželi prici svojoj supruzi, njoj nije pokudeno prekinuti post, jer je udovoljavanje mužu obaveza a post izvan ramazana je nafila.
Pogledajte kako se u ovim hadisima nazire beskrajna mudrost islama, koji ne samo da cuva skladne bracne odnose, vec ih podstice, jaca i stabilizira.

Ne pušta nikoga u kucu bez muževe dozvole

Žena nece bez dozvole muža nikoga puštati u kucu, a posebno se ta zabrana odnosi na osobe koje nisu u najbližem srodstvu s njom/mahrem. Allahov Poslanik, s.a.v.s, jasno je to naglasio u nastavku prethodnog hadisa u kojem veli da je ženi, uz dobrovoljni post: «Zabranjeno da pušta u kucu nekoga bez dozvole muža!»
Naravno, tim islam sasijeca zlo u samom korijenu. Jer, ukoliko muškarac ude u kucu žene s kojom nije u tijesnim rodbinskim vezama, posebno ako se osami s njom, može doci do neželjenih posljedica, do nemorala ili, u najmanju ruku, sumnji. Brojne su predaje u kojima Poslanik islama, s.a.v.s, takvu praksu izricito zabranjuje i oštro je osuduje.

Tako u Džabirovoj, r.a, predaji Allahov Poslanik, s.a.v.s, naglašava: «Ne ulazite ženama kada su im muževi odsutni, jer šejtan prolazi kroz vas kao što krv cirkulira vašim venama!».
Ibn 'Abbas, r.a, prenosi da je cuo Vjerovjesnika, s.a.v.s, kako kaže: «Neka se muškarac ne osamljuje s drugom ženom bez prisustva njenog mahrema!»
Posebno je Poslanik, s.a.v.s, upozorio na osamljivanje žene s muževom rodbinom, što bi moglo prozvesti još teže posljedice od osamljivanja s drugima. 'Ukbe b. 'Amir, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, upozorio: «Cuvajte se osamljivanja sa ženama (koje vam nisu bliska rodbina)!» Na to je jedan ensarija upitao: «A šta veliš o hamvu/muževom bratu?» Odgovorio je: «On je kao smrt!».
El-Hamv, prema nekima, oznacava muževog brata, a prema jezickim strucnjacima, kako napominje imam Nevevi, oznacava bližu muževu rodbinu kao što su: njegov otac, amidža, brat, bratic i sl.


Muhammed Fuad Abdu-l-Baki, tumaceci taj hadis kaže, da nije opasnost po ženu od muževe rodbine kao što su njegov otac ili muževi sinovi, koji postaju mahremi njegovoj supruzi i njima je dozvoljeno osamljivanje s njom, vec pravu opasnost predstavljaju mužev brat tj. djever, zatim mužev bratic, amidžic i sl., koji se ne mogu osamljivati sa ženom i ne spadaju u mahreme ženi. Velika opasnost leži u tome što su oni bliski mužu, imaju više mogucnosti da se nadu u situaciji da budu osamljeni sa ženom svoga brata ili rodaka i što takva situacija ne navodi ostale ljude na sumnju, kao što bi se to moglo desiti ako se osami s nekim strancem, koji uopce nije u rodbinskim odnosima sa mužem.
Na žalost, takva praksa osamljivanja kod nas je sasvim uobicajena, pa bi trebalo, na temelju Poslanikovih, s.a.v.s, jasnih upozorenja, prestati s tom praksom. Pojedince koji su se, na temelju poznavanja islamskih propisa, pridržavali Poslanikovih, s.a.v.s, uputa, bili su ismijavani i smatrani ekstremima. Medutim, samo striktno slijedenje Vjerovjesnikovih, s.a.v.s, savjeta može rezultirati harmonijom u braku i prevencijom od nemoralnih radnji i bludnih situacija.

Ne uznemirava muža

Supruga se treba truditi da ne uznemirava i maltretira svoga muža. Allahov Poslanik, s.a.v.s, to je posebno istakao u hadisu koji prenosi Mu'az b. Džebel, r.a: «Nijedna žena nece uznemiriti svog muža na dunjaluku a da džennetska hurija ne kaže: «Ne uznemiravaj ga, Allah te ubio! On je kod tebe samo kratko a uskoro ce te ostaviti i doci ce kod nas!»

Ne odbija ga

Supruga ce strogo voditi racuna da ne odbije svoga muža kada je pozove da zadovolji svoje potrebe. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, upozorio: «Ako covjek pozove svoju ženu u postelju, a ona to odbije, te on zanoci ljut na nju, meleki ce je proklinjati sve do svanuca!»
U druga dva rivajeta (Buhari i Muslim) stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: «Ako žena zanoci van postelje svoga muža, meleki je proklinju sve do svanuca!» i «Tako mi Onoga u cijoj je ruci moja duša, koji god covjek pozove svoju ženu u postelju, pa ga ona odbije, srdit je na nju Onaj koji je na nebesima, sve dok se njen muž ne udobrovolji!».

Ne odbija, pa makar ostavila da hljeb izgori

Ukoliko muž zatraži da zadovolji svoje intimne potrebe, žena ce mu to ispuniti pa makar hljeb stavila u pec da se pece. To se temelji na hadisu koji Talk b. 'Ali, r.a, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s: «Ako covjek pozove svoju suprugu da zadovolji svoje potrebe, neka mu dode, pa makar hljeb stavila u pec!»
El-Mubarekfuri, tumaceci ovaj hadis, kaže da je žena dužna udovoljiti svom suprugu, pa makar stavila hljeb u pec, buduci da se ne smije micati od peci, kako hljeb ne bi zagorio i postao neupotrebljiv. Prece je da hljeb izgori, nego da muž izgubi strpljenje i ode u zinaluk.

Uvjet za Džennet je i muževo zadovoljstvo

Koliko su znacajni harmonicni odnosi izmedu muža i žene najbolje docarava hadis Ummi Seleme, r.a, u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s, uvjetuje ulazak u Džennet muževim zadovoljstvom suprugom. On kaže: «Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, uci ce u Džennet!»

Nema poslušnosti mužu u griješenju

Supruga je dužna pokoravati se mužu u svemu onome što ne oponira islamskom ucenju. Ukoliko dode do oponiranja islmamskim propisima, onda supruga nece biti poslušna svome mužu. Imam Buhari je jedno poglavlje naslovio: Nece se žena pokoriti mužu u griješenju. U tom poglavlju on navodi hadis Aiše, r.a, koja kaže da je jedna ensarijka udala svoju kcerku, kojoj je kosa opadala. Muž joj je naredio da uplice tudu kosu u svoju, tj. da upotrebljava neku vrstu perike, pa joj je Vjerovjesnik, s.a.v.s, to zabaranio rekavši: «Ne! Prokleti su oni koji uplicu tude u svoje kose!»
Analogno tome, supruga ce u svim ostalim situacijama biti neposlušna prema svom mužu, ukoliko od nje zahtijeva da ucini neki grijeh.