POSJETITE KURAN.BA
 
 

kultura ponasanja za vrijeme jela i pica

Šefik Kurdić | Novi Horizonti br/str. 38

Ovaj tekst pretstavlja treci nastavak zapocete teme. U prošla dva broja našeg Casopisa aktualizirana je kultura ponašanja prije i za vrijeme jela. U ovom broju aktualizira se ponašanje nakon jela.

3. Kultura ponašanja nakon jela

Vec je spomenuto u dijelu koji tretira kulturu ponašanja za vrijeme jela, da treba, nakon jela oblizati prste prije nego se ruke operu i ukoliko je, eventualno, ispao neki zalogaj treba sa njega sklonuti ono što se prilijepilo uz njega, i pojesti ga.
Uz to, treba voditi racuna da se prestane sa jelom prije nego se osoba prejede ili još bolje, što je bliže Sunnetu, prestati jesti onog momenta kada je to najslade tj. prije sitosti.
Osoba ce, nakon jela, prela islamskom bontonu, uciniti sljedece:

- oprati ruke:

Ibn 'Abbas, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: Kada neko od vas završi sa jelom neka ne briše svoje prste dok ih ne obliže! , a kada ih obliže, tek onda ce pristupiti pranju ruku, na temelju predaje Vjerovjesnika, s.a.v.s, koju prenosi Ebu Hurejre, r.a, u kojoj se upozorava: Ko zaspi sa rukama masnim od hrane, ne opravši ih, pa mu se nešto desi, neka nikoga ne kori osim samog sebe!
Današnja medicina mnogo toga nam može reci iz ovoga domena. No, Poslanik islama, s.a.v.s, prije brojnih otkrica, na temelju nadahnuca, vrlo jasno upozorava na opasnost ostavljanja ove vrste higijene!

- izaprati usta:

Suvejd b. En-Nu'man, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, u pohodu na Tebuk, kada su bili u mjestu Sahbau, nakon što su jeli i trebali klanjati, izaprao usta, pa su i oni to ucinili!
Koliko to doprinosi higijeni zuba ne treba posebno naglašavati. Ako se uzme da je Poslanik, s.a.v.s, posebno preporucivao upotrebu misvaka, onda to još više ilustrira njegovu brigu na prevenciji kvarenja zuba i lošeg zadaha iz usta.

- zahvaliti Gopodaru svjetova:

Nakon toga, osoba ce iz dubine srca zahvaliti Allahu Uzvišenom, sa jasnom sviješcu da je sva ta blagodat jela i pica, od Njega, shodno kur'anskom ajetu: O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni!

Allah Uzvišeni voli da mu Njegov rob zahvali na blagodatima koje mu je on podario. Enes b. Malik, r.a, prenosi predaju u kojoj Poslanik islama, s.a.v.s, kaže: Allah je, uistinu, zadovoljan Svojim robom koji Mu, nakon što nešto pojede ili popije, zahvali na tome!
Prenosi se više verzija zahvale koju je cinio Poslanik, s.a.v.s, nakon jela. Tako Ebu Umame, r.a, prenosi, da bi Vjerovjesnik, s.a.v.s, kada bi podigao sofru, proucio: El-Hamdu lillahi kesiren tajjiben mubareken fihi, gajre mekfijjin ve la muvedde'in ve la mustagnen anhu, Rabbuna!/Hvala Allahu neizmjerno, skrušeno i blagoslovljeno, On ni o kome nije ovisan a o Njemu je sve ovisno!


Mu'az b. Enes, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: Ko nakon jela prouci: El-hamdu lillahillezi at'ameni haza ve rezakanihi min gajri havlin ve la kuvvetin!/Hvala Allahu koji me je nahranio i opskrbio bez ikakvog mog truda i udjela!, bice mu oprošteni prethodno ucinjeni (manji) grijesi!
Kod nas je najpoznatija dova ona koju prenosi Ebu Se'id El-Hudri, r.a, a u kojoj je Vjerovjesnik, s.a.v.s, ucio: El-Hamdu lillahillezi at'amena ve sekana ve dže'alena muslimin!/Hvala Allahu koji nas je nahranio i napojio i muslimanima ucinio!

Ukoliko nas neko ugosti, onda se njemu uci dova. Ovo se temelji na predaji Enesa b. Malika, r.a, u kojoj se veli da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, došao Sa'du b. 'Ubadi, r,.a, koji mu je iznio hljeba i ulja, pa mu je on, nakon jela, proucio: Eftare 'indekumu-s-saimun, ve ekele ta'amekumu-l-ebrar, ve sallet 'alejkumu-l-melaike!/Neka se kod vas iftare postaci, neka hranu vašu jedu pobožni i neka za vas meleki oprosta traže!Ostali propisi vezani za ponašanje prilikom jela i pica

Prema islamskim propisima, ukoliko dode neki musafir, onda njegovo ugošcavanje postaje obligatno. To se temelji na Poslanikovim, s.a.v.s, rijecima, koje prenosi Ebu Hurejre, r.a: Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ugosti gosta!
Koliko su muslimani pridavali tome pažnju ponajbolje ilustrira primjer Ibrahima, a.s, koji, kako se navodi, nikada nije rucao sam, vec bi išao kilometre tražeci nekoga ko bi s njim jeo.
Primjer Šu'ajba, a.s. koji je ugostio Musaa a.s. u Medjenu cak više godina, na najbolji nacin potvrduje to pravilo.

Takav primjer su slijedile i prve generacije muslimana. Tako se u predaji koju prenosi Ebu Hurejre, r.a, navodi da je primjer takvog nesebicnog ugošcavanja bio Ebu Talha, r.a, i njegova porodica. Naime, Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, je došao neki covjek i požalio mu se na umor i glad. Poslanik, s.a.v.s, ga je poslao svojim suprugama ne bi li kod njih našao nešto za jelo. Medutim, kod njih nije bilo ništa od hrane, pa je Vjerovjesnik, s.a.v.s, upitao ashabe, ko bi od njih mogao to uciniti. Javio se jedan ensarija – po nekim predajama radi se o Ebu Talhi, r.a – i zamolio svoju ženu da mu nešto pripremi za hranu. Žena mu je odgovorila da ima samo nešto hrane za djecu. On je predložio da žena pogasi svjetla i da, kada bude vrijeme za veceru, uspava djecu, kako bi se nahranio musafir.

Tako su i ucinili. Sutradan je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: Allah Uzvišeni se zacudio – ili – osmjehnuo – na postupak tog covjeka i njegove žene! Ovaj postupak Ebu Talhe, r.a, i njegove supruge je bio povod objavljivanja ajeta: (i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno).
Allahov Poslanik, s.a.v.s, ugošcavanje gosta, u ranije citiranom autenticnom hadisu, stavlja u ravan imana i spominje ga zajedno sa vjerovanjem u Allaha i Njegovog Poslanika, što eksplicite ukazuje da je taj cin izuzetno vrijedno djelo kod Gospodara svjetova.

Na temelju Sunneta zna se da ugošcavanje gosta traje tri dana i tri noci, a svaki trenutak, nakon toga, racuna se domacinu u sadaku. Ebu Šurejh Huvejlid b. 'Amr el-Huza'i, r.a, prenosi da je cuo Vjerovjesnika, s.a.v.s, da kaže: Ko vjeruje Allaha i Sudnji dan neka pocasti gosta njegovom nagradom. Upitali si: A šta je njegova nagrada, Allahov Poslanice? Odgovorio je: Njegov dan i noc. Gostoprimstvo je tri dana, a sve iznad toga je sadaka.
Kada je u pitanju ugošcavanje i pozivanje nekoga da bi kod nas jeo treba voditi racuna o sljedecem:
- da se ne pozivaju samo ugledni i bogati a izbjegavaju neugledni i siromašni. U predaji Ebu Hurejre, r.a, se kaže: Ružna li je hrana ona na koju se pozivaju bogati a izostavljaju siromašni!


- Da se pozivaju pobožne i bogobojazne osobe. Ebu Se'id el-Hudri,r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: Prijateljuj samo s vjernikom a tvoju hranu neka jede samo bogobojazan!
- Da se ne pozivaju radi prestiža ili isticanja svog bogatstva, vec radi ispunjavanja Sunneta, da se na taj nacin ubrizga u srce vjernika radost i zadovoljstvo i da se slijedi primjer Ibrahima, a. s, koji je zbog svog permanentnog ugošcavanja nazvan Ebu-d-dajfan.

- Da, po mogucnosti, pozove više osoba, ne plašeci se, da je malo hrane koju ce im ponuditi, jer Allah Uzvišeni dadne poseban bericet u hrani koju osoba nesebicno dijeli sa drugima. Džabir b. Abdullah, r.a, prenosi hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s, u kojem se veli: Hrana jednog dovoljna je dvojici, dvojice cetverici a cetverice osmerici!


- Da domacin, po mogucnosti, služi goste, što se jasno vidi iz predaje Ebu Usejda es-Sa'idija, r.a.

- Da domacin ne pita gosta, hoce li mu šta iznijeti od hrane, vec ce to uraditi ne pitajuci ga. Sufjan es-Sevri kaže: Ako te posjeti tvoj brat, ne pitaj ga: Hoceš li jesti? Ili: Hoceš li da te cime poslužim?, vec ce to, bez prethodnog pitanja, uciniti! Posebno je to znacajno uciniti kada su u pitanju siromasi. Zato neki pobožnjaci, kako navodi Imam el-Gazali, savjetuju: Kada vam dodu siromašni, ponudite ih hranom; kada vam dodu islamski pravnici, postavljajte im pitanja a kada vam dodu ucaci Kur'ana, pokažite im gdje je mihrab!


- treba voditi racuna da se ne pozivaju one osobe koje ce uznemiravati i maltretirati ostale pozvane.
Kada je, madutim, u pitanju uzvanik on treba:

- da se odazove, kada bude pozvan. Allahov Poslanik, s.a.v.s, u predaji Ebu Hurejre, r.a, kaže: Pet je dužnosti muslimana spram muslimana: da mu odvrati na selam, da ga obide kada se razboli, da mu klanja dženazu kada umre, da mu se odazove kada ga pozove i da mu rekne Jerhamukellah, kada kihne i kaže El-Hamdu lillah!


- Da ne pravi razliku izmedu poziva bogate i siromašne osobe. Vjerovjesnik, s.a.v.s, se podjednako odazivao i jednim i drugim. Prenosi se da je unuk Allahovog Poslanika, s.a.v.s, Hasan b. 'Ali, r.a, jedne prilike prolazio pored siromaha koji su sjedili na zemlji i jeli. Pozvali su ga: Dodi, rucaj s nama, sine kcerke Allahovog Poslanika! Odgovorio je: Svakako, jer Allah, uistinu, ne voli ohole! Sišao je sa jahalice i jeo s njima.

- Da ne pravi razliku izmedu onoga koji je udaljeniji od onoga koji mu je bliži!


- Da se odazove onome koji ga je prvi pozvao, ukoliko je dobio poziv od više osoba u istom terminu.

- Da se odazove, makar i postio. Naime, ukoliko bi neko zapostio taj dan neki dobrovoljni post, a njegov brat ga pozove na neki objed, on ce se odazvati i tražiti odobrenje od domacina da nastavi post, a ukoliko osjeti da bi domacin volio da on jede tom prilikom kod njega, prekinuce post i jesti, jer je unošenje radosti u srce vjernika, prece od nafile-posta. Abdullah b. Mes'ud, r.a, prenosi hadis Vjerovjesnika, s.a.v.s.: Kada se neko od vas pozove

– neka se odazove, ako ne bude postio neka jede, a ako bude postio, neka moli od Allaha bericet za domacina!
- Da mu je odazivanjem na poziv domacina namjera da isti zaradi nagradu kod Allaha Uzvišenog za priredivanje svog gostoprimstva.
Od ostalih pravila, koji se temelje ne islamu, treba voditi racuna:

- da osobe koje su pozvane dugo ne cekaju na hranu i da im to cekanje ne postane mucno i dosadno.

- Da osoba koja je pozvana, kada završi objed, ne zadržava se kod domacina, nego da što prije ode, jer domacin mu, vjerovatno, iz osjecaja stida to ne može kazati.


- Da osoba koja dolazi u kucu u kojoj je servirana hrana, ne sjeda odmah za sofru, dok mu domacin ne ukaže na mjesto gdje ce sjesti.

- Da domacin ne sklanja hranu ispred gostiju sve dok oni ne prestanu da jedu.


- Da domacin iznese uzvanicima onoliko hrane koliko je potrebno za njih, niti previše što bi pretstavljalo rasipanje, niti premalo što bi ih zastidilo, pa bi svaki od njih jeo veoma malo plašeci se da drugima nece preostati.

- Da uzvanik ne odlazi od domacina dok ne dobije dozvolu za odlazak