POSJETITE KURAN.BA
 
 

ogranicenje (tahdid) potomstva

Sulejman Topoljak | Novi Horizonti br/str. 32

Islamski ucenjaci nemaju jedinstven stav u vezi sa ogranicenjem potomstva u znacenju da to bude generalna politika neke države ili društva koje bi bilo obavezno zakonom i sankcionisalo svakog ko ga ne bi primijenio i to sve radi ekonomskih obzira.

Ako promotrimo njihova mišljenja i stavove zapazicemo da vecina smatra da ogranicenja potomstava u znacenju koje smo naveli nije dozvoljeno.1


Medutim, treba napomenuti da ima i onih koji to odobravaju.2
Ucenjaci koji dozvoljavaju ogranicenje potomstva svoj stav temelje na sljedecim dokazima:

1. Uzvišeni je rekao: 'I neka se suzdrže oni koji nemaju mogucnosti da se ožene, dok im Allah iz svog obilja ne pomogne. (En-Nur 33.)
Oni vele da ajet, eksplicite, dozvoljava prolongiranje braka onome ko nema mogucnosti da podnese njegove troškove. Sami cin dozvole prolongiranja jedan je vid smanjenja potomstva. Prema tome, smanjenje potomstva dozvoljeno je kao i njegovo ogranicenje.


2. Oni svoj stav dokazuju i nekim ajetima koji umanjuju vrijednost djece i upozoravaju na njihovu opasnost kao npr. 'Bogatstvo i sinovi ukras su u životu na ovome svijetu, a dobra djela, koja vjecno ostaju, bice od Gospodara tvoga bolje nagradena i ono u što se covjek može pouzdati,' (El-Kehf, 46). 'O vjernici, i medu ženama vašim i djecom vašom, doista imate neprijatelje, pa ih se pricuvajte,' (Et-Tegabun, 14). 'Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenja,' (Et-Tegabun, 15).
Prvi ajet tvrdi da su djeca samo ukras a nasuprot njih je spomenuto ono što je važnije i bolje a to su dobra djela.
Druga dva ajeta upozoravaju vjernike da su djeca iskušenje i da mogu biti covjeku uistinu neprijatelji i zato ih se treba pricuvati. Sve to upucuje da je dozvoljeno covjeku da ogranici svoje potomstvo kako bi bio sigurniji i manje izložen smutnji i ovoga a i buduceg svijeta.

3. Svoj stav dokazuju i nekim hadisima i predajama od ashaba koji pozivaju smanjenju potomstva i koji njegovo uvecavanje smatraju znakovima Sudnjeg dana. Od tih hadisa su:
a) 'Nece nastupiti Sudnji dan sve dok ne postane dijete poteškoca (roditelju, op.pr.)'
b) 'Doci ce vrijeme kada ce covjeka upropastiti njegova žena, dijete i roditelji. Prigovarat ce mu za njegovo siromaštvo i zaduživace ga preko njegovih mogucnosti. Tako ce on biti prisiljen da ode i na ona mjesta u kojima ce izgubiti vjeru i tako ce biti upropašten.'
c) Poslanik, a.s, je, takoder, rekao: 'Utjecem se Allahu od najveceg belaja (džehdul-bela). Ashabi su upitali: O Allahov poslanice, šta je to najvece iskušenje? Rekao je: Malo bogatstva a mnogo potomstva.'3
d) Ibn Abbas je rekao: 'Mnogobrojna porodica je jedna vrsta siromaštva a malobrojna porodica je jedna vrsta bogatstva.'
e) Prenosi se da je Amr ibn As, kada je preuzeo namjesništvo nad Egiptom, obratio narodu i izmedu ostalog rekao: 'O ljudi, cuvajte se cetiri svojstva, jer ona vode nelagodnosti nakon rahatluka, neimaštini nakon bogatstva i poniženju nakon ugleda. Jedno od tih svojstava je i da je rekao: 'Cuvajte se i mnogobrojne porodice.'
El-Behi el-Havli je, nakon što je naveo ovaj slucaj rekao: 'Amr ibn As se u ovom slucaju odlikovao dvjema osobinama. Bio je na prvom mjestu državnik, zdravo je rezonovao, vidio je krajnje ciljeve politike koju zagovora, kao i potrebe društva i zajednice.
Na drugom mjestu je bio imam fakih koji se družio sa Allahovim poslanikom i od njega ucio. Prema tome on je to izrekao na osnovu razumijevanja suštine islama i shvatanja koje je naucio od Allahova Poslanika.'44. Svoj stav dokazuju i ajetima koji potvrduju da je islam vjera olakšavanja a ne otežavanja kao npr.
'Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoce imate,' (El-Bekare, 185).
'U vjeri vam nije ništa teško propisao,' (El-Hadždž, 78).
Ustanovljeno je da kontinuirano radanje šteti zdravlju majke i djeteta i da povecava ekonomske probleme u porodici i društvu.

5. Za dokaze koji podsticu uvecavanje potomstva, jer ce se njime ponositi na Sudnjem danu, kažu da se njima ne želi uvecavanje radi uvecavanja nego se žele njegove posljedice kao što su npr. zdrava porodica, ummet i društvo. Prema tome, ako ce to mnoštvo donijeti dobro i hajr muslimanima, onda je ono poželjno. Medutim, ako ono bude vodilo slabosti, krizi i teškocama ummeta onda ga bez sumnje treba zabraniti.
Kur'an nam je naveo primjer nepoželjnog mnoštva koje je bilo izvor oholosti i nerazboritosti. 'I onoga dana na Hunejnu kada vas je mnoštvo vaše zanijelo, ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo, nego vam je zemlja, koliko god da je bila prostrana, tijesna postala, pa ste se u bijeg dali,' (Et-Tevbe, 25).
U isto vrijeme Uzvišeni je rekao da je malobrojnost koja je naoružana imanom, razumjevanjem i znanjem u biti mnoštvo koje je mjerilo ponosa i snage. Uzvišeni kaže: 'Ako vas bude dvadesetak izdržljivih, pobijedice dvije stotine; a ako vas bude stotina, pobijedice hiljadu onih koji ne vjeruju, zato što su oni ljudi koji ne shvacaju,' (El-Enfal, 65).


6. Zastupnici ovog mišljenja, takoder, smatraju da nema proturjecnosti izmedu ogranicenja potomstva i vjerovanja, akideta i islamskih propisa. Sprecavanje trudnoce ne smatra se ubistvom ljudskog bica. Imam Gazali, praveci komparaciju izmedu kontracepcije, tajnog ubistva (el-ve'da) i abortusa kaže: 'Uistinu i tajno ubistvo i abortus padaju na nešto što uistinu postoji (fetus), medutim, sa izbacivanjem sjemena izvan vagine nije takav slucaj. Od same covjekove sperme (vode) ne može nastati dijete, a takoder ni od ženine. Nastanak fetusa pocinje nakon što se ove dvije vode spoje na poznati nacin. Prema tome srecavanje spajanja ove dvije vode ne smatra se krivicnim prekršajem prema onome što se formiralo ili nastalo.'5

Sprecavanje trudnoce ne oponira ni vjerovanju u kader. Taj stav potvrduju i rijeci Poslanika, a.s, kada ga je neki covjek upitao o upotrebi kontraceptivnih sredstava (a'zla). On mu je odgovorio:'Ako hoceš upotrebljavaj kontracepciju (a'zl), njoj ce se desiti ono što joj je odredeno.' Znaci, sperma nije izvor stvaranja i formiranja. Ona je samo vanjski uzrok. Uzvišeni Allah je stvorio Isaa, a.s, bez uzroka ili posrednika (sperme), stvorio ga je bez oca.


Takoder, cesto se dešava da supružnici u svom polnom odnosu žele trudnocu, ali i pored toga ona se ne desi, ili, ponekad poduzmu sve preventivne mjere da ne dode do nje, ali i pored svega toga ona se desi. To potvrduje i onaj koji je pitao Poslanika o azlu. Nakon izvjesnog vremena vratio se govoreci da mu je robinja zanijela i pored azla. Našto mu je Poslanik, a.s, rekao: 'Rekao sam ti da ciniš azl, jer ce se njoj desiti ono što je odredeno.

7. Zastupnici tog mišljenja smatraju da ogranicavanje potomstva za državu ima velike koristi kao npr.
a) Kontrolisanje procenta nataliteta, što se direktno odražava i na procenat ekonomaskog razvoja.
b) Omogucavanje državi da pruži državljanima medicinske, edukacione i socijalne usluge na pristojan i odgovarajuci nacin, jer veliko povecavanje broja stanovnika vodi opadanju tog nivoa usluga i ostavlja ummet zaostalim.
c) Omogucava obezbjedenje radnih mjesta i anulira nezaposlenost koja danas ugrožava radnu snagu.DOKAZI onih koji zabranjuju ogranicenje potomstva

1. Zastupnici ovog mišljenja dokazuju ga argumentima koji podsticu na brak kao npr.
'Udavajte neudate i ženite neoženjene,' (En-Nur, 32).
Poslanik, a.s, je rekao: 'Brak je moj sunnet (put), pa ko ne želi prihvatiti moj put, nije moj.'
Prema tome, islam podstice na brak i traži od države da pomogne da se put do njega olakša. Takoder je poznato da brak sam po sebi nije cilj niti je to samo seksualno uživanje. Tu konstataciju potvrduju i sami kur'anski i hadiski tekstovi kao na primjer:

'Žene vaše su njive vaše,' (El-Bekare, 223). U ajetu se govori o njivama što implicitno ukazuje na postojanje cilja i plodova braka u islamu a oni su predstavljeni u opstanku ljudske vrste tj. u radanju potomstva.
'Zato se sada sastajte s njima u želji da dobijete ono što vam je Allah vec odredio,' (El Bekare, 187). Vecina mufessira smatra da se pod «onim što vam je vec Allah odredio» misli na dijete.
Poslanik, a.s, je rekao: 'Ženite se i razmnožavajte se.' U ovom hadisu Poslanik, a.s, je povezao brak sa mnoštvom potomstva što, implicite, upucuje da je to jedna od njegovih glavnih intencija i ciljeva.


2. Allah, dž.š, je rekao: 'Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu,' (El Kehf, 46).
'Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke,' (En Nahl, 72). Nakon te konstatacije Allah, dž.š, zavrašava ajet rijecima: 'Pa zašto u laž oni vjeruju, a Allahove blagodati poricu.'
Znaci ova dva ajeta potvrduju da je brak blagodat zbog svih plodova koji proisticu iz njega i radanja djece. Razumije se onda da ajeti, imlicitno, upucuju na to da je sprecavanje potomstva poricanje Allahovih blagodati i prema tome nije dozvoljeno.

3. Allah, dž.š, je rekao: 'Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimaštne,' (El-Isra, 31). Ogranicenje potomstva može se smatrati jednim vidom ubistva djece, jer krajnji njegov ishod je sprecavanje njihova radanja.


4. Mijenjanje Allahovih stvorenja je u islamu zabranjeno. To je jedna od smutnji koju je šejtan uzeo kao sredstvo za zavodenje ljudi i rekao: 'I sigurno cu im narediti pa ce stvorenja Allahova mijenjati,' (En-Nisa, 119). Pod mijenjanjem Allahovih stvorenja podrazumijeva se njihova upotreba u svrhe radi kojih nisu stvorena. Prema tome, ogranicavanje potomstva jedna je vrsta mijenjanja i može se reci da je u tome pokornost šejtanu i nepokornost Allahu.

5. Sprecavanje potomstva u suprotnosti je sa islamskim vjerovanjem. Ako je ono produkt straha od siromaštva onda je zabranjeno, jer Allah, dž.š, je rekao: 'A koliko ima životinja koje ne sakupljaju hranu sebi, Allah ih hrani, a i vas,' (El-A'nkebut, 60).
Ako je pak bježanje od suceljavanja sa odgovornosti odgoja i pažnje, onda ce to biti zabranjeno, jer je to znak slabosti i nemoci koju islam zabranjuje svojim sljedbenicima.


6. Nagon da se postane roditelj nešto je što je urodeno kod covjeka kako bi to bio poticaj za održanje ljudske vrste. Zbog toga je potomstvo samo po sebi naredeno radi udovoljenja toj urodenoj prirodi.

7. Islamski ummet je ummet džihada i ummet koji nosi zastavu istine. Neprijatelji i dušmani istine prisutni su u svakom vremenu i prostoru. Prema tome borba izmedu istine i neistine neprestana je i trajat ce sve do Sudnjeg dana. Poznato je da je ljudski faktor nazaobilazan u džihadu tj. glavni je.


8. Ummet je u stalnoj potrebi za generacijama muslimana koje ce moci udovoljiti njegovim potrebama, njegovoj odbrani, politici, ekonomskom i društvenom prosperitetu. Prema tome, povecanje potomstva jedna je od pet nužnih neophodnosti života.6
Nakon što smo iznijeli oprecna mišljenja i dokaze na kojima su postavljena, cini nam se, a Allah opet najbolje zna, da je ispravnije ono mišljenje koje smatra da je ogranicenje potomstva zabranjeno u znacenju kako smo ga prethodno definisali.

To mišljenje potpuno je u skladu sa islamskim vjerovanjem koje uci svoje sljedbenike da Allah stvara i odreduje nafaku svakom stvorenju prije nego što se rodi. Prema tome, svemir i sve što je u njemu Allah stvorio od Svojih blagodati dovoljno je da se ishrane sva Njegova stvorenja pod uvjetom da se primijeni Njegov zakon. Samo kad se to uzme u obzir ljudi ce moci osjetiti ovu istinu. Medutim, ako ljudi budu primjenjivali zakone svojih prohtjeva i nezasitih strasti onda sigurno nece svi biti siti, jer ce u takvom slucaju sebi sve prigrabiti oni koji su najjaci i dijelice nemocnim, i to ne iz ljudskih osjecaja i savjesti nego radi interesa ono što je bezvrijedno, i u tolikoj mjeri da se njihovi interesi ne ugroze. Znaci, islam i njegov pogled na svijet ne mogu se kriviti za probleme koje su napravili drugi sistemi i filozofije.


Pored toga, mišljenje koje smo preferirali potvrduje i stvarnost našeg ummeta koji je danas izložen najopasnijem i najpodlijem neprijatelju. Neprijatelju koji ga nastoji uništiti biološki, razoriti njegovu civilizaciju i pogaziti njegov identitet. Zato je takvom ummetu potrebno što više ljudstva. To mnoštvo nužno ne vodi u slabost, neznanje i siromaštvo. Muslimanski ummet posjeduje najvece svjetske resurse prirodnih bogatstava koje treba samo racionalno i namjenski iskoristiti i usmjeriti.

Na kraju treba napomenuti da iza svih pokreta, organizacija i udruga koje pozivaju upotrebi kontracepcije i smanjenju potomstva stoje snage neprijateljski raspoložene prema ovom ummetu, cionisticke i druge. Sve one rade punom snagom i to samo medu muslimanima, troše ogromna sredstva kako bi muslimane nagovorili raznim podmuklim i primamljivim ali u stvari lažnim i štetnim sredstvima da smanje natalitet, dok u isto vrijeme njihove vlade i državne institucije motivišu svoje gradane raznim olakšicama i premijama na povecanja nataliteta. Lijepo li je neko rekao:'Ako hoceš da se spasiš od neprijatelja postupi suprotno njegovim savjetima i naputima.'


Mi u Bosni, takoder, moramo o ovome razmisliti. Mogu sa odgovornošcu tvrditi da je naša buducnost u povecanju potomstva i edukaciji. A da bi se to sprovelo neophodno je imati svjesnu, dobronamjernu i vladu odgovornu prema svom narodu koja ce motivisati narod na povecanje nataliteta i obezbijediti mu uslove za edukaciju i sve ostalo što bi zahtijevala realizacija te akcije.

POSLJEDICE primjene ogranicenja potomstva

Ebul-E'ala el-Mevdudi u svom vrijednom djelu Hareketu tahdidi-n-nesli naveo je sve štetne posljedice koje mogu nastati ako se ove ideje primijene. Navest cemo ovdje neke od njih:

1. Njena primjena je prouzrokovala društvenu nestabilnost i neravnomjernost. To zbog toga što se ova ideja najviše širi medu bogatim i srednjim staležima, dok nije zastupljen medu siromašnim, jer su oni zadovoljni u cjelini i nemaju ambicija da dostignu bolji stepen života. Takoder, u ovim staležima preovladava raspodjela porodicne odgovornosti izmedu muža i žene. Žena je zadužena za odgoj djece i kucne poslove dok je obaveza muža da pribavi opskrbu. Prema tome, ako se ova ideja primijeni, smanjit ce se brojnost prva dva staleža a povecati brojnost treceg, iz cega bi proistekle kobne posljedice.


2. Njena primjena omogucila je pošasti - nemoral i spolne bolesti. Ženu od nemorala odvraca samo strah od Allaha, prirodni stid ili trudnoca. Prve dvije stvari je 'savremena' civilizacija skoro iskorijenila, a za trecu se pobrinula i našla lijek - kontracepcija. To bi znacilo da više nema nikakvih prepreka za nemoral. Nakon što su otkirvena kontraceptivna sredstva prostitucija se uveliko proširila a u isto vrijeme smanjio se broj brakova. Uporedo su se, sa porastom prostitucije, razmnožile i spolne bolesti.

3. Prouzrokavala je takoder smanjenje nataliteta, što je prisililo zapadne zemlje da rade na propagiranju nataliteta pružanjem raznih olakšica i premija.


4. Uzrokovala je i pogoršanje zdravlja, jer sprecavanje trudnoce i radanja uzrokuje razne poremecaje kod žene, jer joj se time sprecava osnovna funkcija za koju je prirodno pripremljena. Takoder primjena kontracepcije ima i drugih štetnih posljedica za one koji ih primjenjuju kao npr. nervoza, neizvjesnost, slom živaca, nerazboritost, slabljenje srca...

5. Sprecavanje potomstva ima i društvene posljedice kao što su hladni bracni odnosi. Iz toga proisticu: slaba ljubav, nepodošljivost i seksualna nakaradnost. Takoder, takva bracna veza lici životinjskoj jer je iz nje odstranjena duhovna veza predstavljena u zajednickoj brizi i odgoju djece i osjecanje supružnika da oni time izvršavaju svoju vjersku, socijalnu i domovinsku dužnost.


6. Moralne štete, od kojih su najvažnije podsticanje na zinaluk, jer više ne postoji bojazan da se ponesu njegove posljedice, opadanje morala, jer se u takvom slucaju nastoje slijediti i zadovoljiti strasti i ništa drugo, kao i zabrana pozitivnih svojstava koja se postižu odgojem djece kao što su strpljenje, samilost i briga...

7. Primjena ove ideje uzrokuje i ekonomske i nacionalne štete, jer slab natalitet vodi slaboj ekonomiji radi malog broja radanja. Poznato je takoder da mali broj potrošaca u odnosu na veliki broj proizvodaca uzrokuje pojavu nezaposlenosti.


8. Primjenom ove ideje ummet može izgubiti radanje velikih ljudi, jer možda upravo u sjemenu kojem se zabranjuje oplodnja bude neki veliki vojskovoda, mislilac ili ucenjak genij....

9. Radanjem se takoder nadomješcuje ljudstvo izgubljeno u ratu, a zabrana radanja stoji kao prepreka tome.7
Rezimirat cemo u vezi s istim problemom i studiju doktora Abdul-Halima U'vejsa koja je objavljena u saudijskom casopisu Ed-Da'va pod naslovom 'Opasna tajna se krije iza poziva za uništenje muslimana'.
U toj studiji dr. Uvejs je rekao: 'Opasna tajna iz poziva za uništenje muslimana krije se u tome što je napredni svijet ugrožen kroz nekoliko stoljeca smanjenjem nataliteta i svojim nestankom. To je za njih postalo veliki problem. Oni se tome pokušavaju suprotstaviti stimulisanjem nataliteta svim mogucim sredstvima. Medutim, najvece sredstvo na koga se oslanjaju u tome je - uništenje muslimana i treceg svijeta kako ih ne bi prevladali i poslije njih naslijedili Zemlju.


Nakon što je naveo sve strepnje od kojih pate evropske države zbog slabog nataliteta, naveo je preporuke komisije koju je Britanija formirala za proucavanje te opasne pojave. Izmedu ostalih navedene su i ove preporuke:
1. Da se svakoj porodici da novcana nagrada srazmjerno broju djece koju ima.
2. Da se izvrši izmjena zakona o porezu na dohodak, tako što bi se porez smanjio onima koji su oženjeni i koji imaju djecu a povecao neženjama.
3. Da se naveliko prave prostrane kuce i stanovi koji bi imali više od tri spavace sobe.
4. Da se daju povlastice porodicama koje imaju djecu kako bi im se ekonomski olakšalo.
5. Da se osnuju komisije koje ce prouciti uzroke koji su doveli do smanjenja nataliteta i da se poduce ljudi kako da prevladaju taj problem.

Doktor je završio svoju studiju sljedecim rijecima: 'Smiješno je i žalosno a u isto vrijeme i cudno šta se sve dešava u našem islamskom svijetu. Dok francuski predsjednik kruniše i naziva 'idealnom majkom', Francuskinju koja nije otkrila ništa novo u nauci ili necem drugom, ali jest uspjela da rodi desetero djece i da tako ojaca i osnaži francusko društvo. Nažalost, u isto vrijeme u našim islamskim društvima dižu se odvratni džahilijetski glasovi koji pozivaju da se trecem djetetu i svakom onom koje ce doci poslije njega zabrani besplatno školovanje i neke druge povlastice. Koliko li je, o Arapi, covjek ponižen kod vas, koliko li je izgubljen i bezvrijedan!? Medutim, to je sasvim normalno, jer to je logika koja je daleko od imanske logike.'
I nas ovi kompleksi koje su nam naturili naši 'prijatelji' nisu zaobišli. I kod nas je sramota imati nekoliko djece, jer ko ce se šminkati, kahve kod kona ispijati i televizjske serije pratiti ako se budu imala tolika djeca.


U posljednje vrijeme uocljivo je i da su se neke ženske organizacije, pod raznim parolama, pocele zavlaciti i u ono malo poluzdravih sredina što je još ostalo kod nas, savjetujuci ženama kako ce najbrže postati kulturne i biti ravnopravne sa svojim muževima i tako uci u Evropu, a poslije nje i u Ameriku koja ce ih ponovo vratiti na bombarderu u Afganistan. A izgleda da je najbrži nacin da to postignu upotreba konraceptivnih sredstava i neposlušnost Allahu, dž.š, a zatim i mužu. Cak im se dijele i telefonski brojevi da mogu, ako bi ih slucajno muž pogledao poprijeko, nazvati policiju da ga dovede i preodgoji.
Možda, ipak, ne bi trebalo kritikovati obican svijet, jer je Alija, r.a, rekao: 'Ne treba pitati neznalice zašto ne znaju dok se ucenjaci ne upitaju zašto nisu poducavali.'