kultura ponasanja u braku 5

Šefik Kurdić | Novi Horizonti br/str. 47

Islamski bonton


Islam posebnu pažnju pridaje braku i bracnim odnosima, brižljivo pazi i cuva bracnu harmoniju i s puno pažnje i takta pokušava sacuvati bracnu zajednicu od raspada. Razvod braka postaje dozvoljen samo ako nema nikakvog nacina da bracni sklad i harmonija opstanu. Ukoliko, eventualno, i dode do raspada bracne zajednice, islam je precizno regulirao sve detalje u vezi s tim, kako bi sacuvao dostojanstvo svakog od supružnika.

Ranije smo napomenuli da je, prema islamskom kodeksu ponašanja, žena dužna, nakon razvoda braka, vremenski interval koji se koristi za pricek provesti u kuci svog muža, a muž je dužan da je izdržava, baš kao da su i dalje u braku, sve dok traje period priceka/'iddeta. Muž je dužan, shodno svojim materijalnim mogucnostima da je izdržava, kako decidno Allah Uzvišeni podvlaci u Kur'anu:
«Neka imucan prema bogatstvu svome troši, a onaj koji je u oskudici – prema tome koliko mu je Allah dao, jer Allah nikog ne zadužuje više nego što mu je dao; Allah ce, sigurno, poslije tegobe, slast dati».

Ako su trudne, muževi ih izdržavaju dok se ne porode
Spomenuto je da ce trdunica, ukoliko dode do razvoda braka, ostati u kuci svog muža sve dok se ne porodi, a muž je dužan da je u tom periodu izdržava, kao što Allah Uzvišeni naglašava:
«Ako su trudne, izdržajite ih sve dok se ne porode!»

Ako doje djecu, zaslužuju nagradu

Ukoliko žena doji dijete, onda joj je muž, ukoliko dode do razvoda, dužan davati odredenu nadoknadu ili nagradu za taj cin. Allah Plemeniti to lijepo preporucuje:
«A ako vam djecu doje, onda im dajte zasluženu nagradu sporazumjevši se medusobno na lijep nacin. A ako nastanu razmirice, neka mu onda druga doji dijete!»
Pogledajmo kako Allah Milostivi želi na sve moguce nacine taj pricek u slucaju razvoda braka, pa i nakon njega, iskoristiti da se bivši supružnici vrate svom braku i obnove bracnu zajednicu. Dojenjem djeteta majka ce biti više vezana za to dijete, a velike šanse postoje da se, na taj nacin, daleko više vezuje i za oca svoga djeteta. Kako samo Allah Mudri koristi sve mehanizme da veže supružnike na razlicite nacine, pa ako i dode do razvoda njihovog braka, omogucio im je, kroz ovaj kodeks islamskog ponašanja, izuzetno lijepu priliku da se ponovo zbliže i vrate svojoj ranijoj vezi?! Ako analiziramo te preporuke vidjecemo da je sve usmjereno ka tome!
Inace, Allahova preporuka je da dojenje traje pune dvije godine, što se odnosi i na razvedene žene: «Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine onima koji žele da dojenje potpuno bude». Allah Uzvišeni ne dozvoljava da dijete pati zbog neslaganja roditelja i njihovog razilaženja.

Svjedocenje u slucaju razvoda ili vracanja

Muž ima pravo, sve dok je raspuštenica u periodu priceka/'iddeta, da je vrati sebi ili da ostavi da pricek istekne pa da se ona razvede od njega. Ukoliko ostavi da vrijeme priceka istekne, onda ce morati saciniti novi ugovor sa svojom suprugom.
U slucajevima razvoda ili vracanja, traži se svjedocenje dvojice pravednih ljudi, kako bi se izbjegla svaka sumnja, jer se može desiti da ljudi znaju za razvod, ali ne znaju za vracanje, pa to može dovesti do brojnih nagadanja i špekulacija. Otuda Allah Plemeniti, koji zna sve ono što nam je potrebno, naglašava:
«I dok traje vrijeme odredeno za cekanje, vi ih ili na lijep nacin zadržite ili se velikodušno od njih konacno rastavite i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite, i svjedocenje Allaha radi obavite! To je savjet za onog koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje, - a onome koji se Allaha boji, On ce izlaz naci!»

Ženama se ne smije zabranjivati ponovna udaja za svoje muževe

Ukoliko prode vrijeme priceka i dode do razvoda, a medu bivšim supružnicima se ponovo rodi ljubav i cežnja da ponovo zasnuju bracnu zajednicu, oni imaju pravo na to i drugi ih u tome ne trebaju ometati.
Imam Buhari bilježi od Hasana el-Basrija, koji prenosi da je Ma'kal b. Jesar, r.a, udao svoju sestru za jednog ensariju za vrijeme Allahovog Poslanika, s.a.v.s, ali je taj brak rezultirao, nakon izvjesnog vremena, razvodom. Kada je isteklo vrijeme cekanja, njen bivši muž je ponovo osjetio cežnju za njom a i ona za njim, pa ju je ponovo zaprosio. Medutim, njen brat Ma'kal je odbio dati je bivšem mužu, pa je Allah Uzvišeni objavio: «A kada pustite žene i one ispune njima propisano vrijeme za cekanje, ne smetajte im da se ponovo udaju za svoje muževe, kada se slože da lijepo žive. Ovim se savjetuju oni medu vama koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet. To vam je bolje i ljepše. A Allah sve zna, a vi ne znate!» Kada je to Ma'kal, r.a, cuo, nakon što mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s, proucio ovaj ajet, pozvao je ensariju i ponovo ga oženio svojom sestrom!

Koliko razvoda sa istom osobom je dozvoljeno?

Razvod braka, poslije koga može ponovo otpoceti zajednicki život, može biti samo dva puta. Za to postoji jasan kur'anski tekst: «Puštanje može biti dvaput, pa ih ili velikodušno zadržite ili im na lijep nacin razvod dajte».

Šta ako dode do treceg razvoda?

Navodi se da je uzrok ogranicenja razvoda braka sa istom osobom bio u tome što razvod braka u prvo vrijeme islama nije bio ogranicen. Muž je imao pravo da suprugu pusti, pa ponovo vrati i to je cinio koliko je puta htio.
Allah Uzvišeni ogranicava to na dva razvoda, jer je prvi posljedica, možda, nepromišljenog cina dva supružnika, drugi je posljednja proba za zajednicki život a vec treci razvod pokazuje da taj brak nije u redu i da ga je nemoguce nastaviti.
Ukoliko dode i do treceg razvoda braka, onda muž suprugu ne može vratiti sve dok se ona ne uda za nekog drugog, pa ukoliko on umre ili dode do razvoda sa njim, moguce je, tek tada, da se ponovo uda za bivšeg muža. Allah Plemeniti je, u tom pogledu sasvim jasan, kada kaže: «A ako je opet pusti, ona mu se ne može vratiti što se nece za drugog muža udati. Pa ako je on pusti, onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugom vrate, ako misle da ce Allahove propise izvršavati».
Ovdje se ponovo iskazuje Allahova mudrost. Tim propisom uozbiljuje se muž koji tako olahko daje razvod braka svojoj životnoj saputnici. Ukoliko ne dode do takvog rigoroznog zaokreta, a to je da se njegova bivša supruga uda za drugoga, onda ce se on citav život razvoditi i nikada nece stati.
S druge, pak, strane, ne može se žena udati za drugoga i onda, bez intimnog odnosa, da se razvede sa njim kako bi se vratila prvom mužu. Ne! Tako ne može! Ona mora imati intimni odnos sa novim mužem, pa tek se onda razvesti i vratiti prvom, kako bi on osjetio lekciju poigravanja sa brakom.
Aiša, r.a, prenosi da se Rifa'a el-Kurezi, r.a, oženio, pa njegova supruga se, nakon razvoda, udala za drugog. Nakon kratkog vremena ona je došla Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, i potužila mu se da joj novi muž ne prilazi i da mu je spolni organ poput resice tkanine. Vjerovjesnik, s.a.v.s, shvatio je da se ona pokajala i da bi se ponovo vratila Rifa'i, pa joj je rekao da joj je zabranjena rastava braka sa novim mužem sve dok ona ne osjeti njegov i on njen spolni organ tj. dok ne dode do intimnog odnosa!

Muž nece tražiti nazad vjencani dar

Ukoliko dode do razvoda braka muž nece tražiti nazad vjencani dar/mehr koji je ženi dao prilikom stupanja u brak. Takode, on od nje nece tražiti ni bilo šta što je utrošio na njeno izdržavanje u toku braka. Allah Uzvišeni kaže: «A vama nije dopušteno da uzimate bilo šta od onoga što ste im darovali!».

Supruga ce vratiti vjencani dar ako je ona tražila razvod

Ako se desi da supruga ne podnosi muža, da nikakvu ljubav ne osjeca prema njemu, ili cak da osjeca veliku odvratnost prema njemu, a on to nicim nije izazvao, pa ona zatraži razvod braka, onda je dužna vratiti vjencani dar mužu, kako bi se sacuvala grijeha, kao što Kur'an preporucuje: «A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise nece izvršavati, onda im nije grijeh da se ona otkupi!»
'Abdullah b. 'Abbas, r.a, prenosi da je Habiba, kcerka Sehla el-Ensarija, r.a, koja je bila udata za Sabita b. Kajsa b. Šemmasa, r.a, došla Vjerovjesniku, s.a.v.s, i tražila da je razvede od muža. Rekla je da joj se uopce ne svida, da joj je odvratan i da ne može nastaviti brak sa njim. Vjerovjesnik, s.a.v.s, upitao je da li bi mu vratila bašcu koju joj je dao kao vjencani dar, što je ona sa zadovoljstvom prihvatila, vratila mu tu bašcu a on ih razveo!

Puštanje supruge prije stupanja u intimni odnos

Ukoliko dode do razvoda braka nakon vjencanja a prije stupanja u intimni odnos, muž ce ženi dati pola obecanog vjencanog dara. To je zbog toga što ce ovo biti udarac za ženu, pa ce taj muževljev dar pozitivno djelovati na psihu žene. Allah o tome kaže: «Nije vaš grijeh ako žene pustite prije nego što u odnos s njima stupite, ili prije nego što im vjencani dar odredite. I velikodušno ih darujte darom, zakonom propisanim: imucan prema svome stanju, a siromah prema svom; to je dužnost za one koji žele da dobro djelo ucine. A ako ih pustite prije nego što ste u odnos s njima stupili, a vec ste im vjencani dar odredili, one ce zadržati polovinu od onoga što ste odredili, osim ako se ne odreknu ili ako se ne odrekne onaj koji odlucuje o sklapanju braka; a ako se odreknete, to je bliže cestitosti. I ne zaboravite da jedni drugima velikodušni budete, ta Allah, zaista, vidi šta radite».

Rastavice se supružnici ukoliko se medusobno optuže i prokunu

Ukoliko muževi optuže svoje supruge za nemoral, a ne budu imali svjedoke, zaklece se Allahom cetiri puta da govore istinu a peti put ce prizvati na sebe Allahovo prokletstvo ako lažu, a to ce isto uciniti i supruge i nakon toga ce se razvesti i nikada nece više imati mogucnost sklapanja braka.
Allah Uzvišeni kaže: «A oni koji okrive svoje žene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su samo oni svjedoci, potvrdice svoje svjedocenje zakletvom Allahom, i to cetiri puta da, zaista, govore istinu, a peti put da ga pogodi Allahovo prokletstvo, ako laže! A ona ce kazne biti poštedena, ako se cetiri puta Allahom zakune da on, doista, laže, a peti put da je stigne Allahova srdžba, ako on govori istinu!»
Buharija navodi predaju 'Abdullaha b. Omera, r.a, u kojoj se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, razvodio supružnike koji su se medusobno optuživali i zakleli se da je ono drugo pocinilo blud s drugom osobom!

Ukoliko se muž odvoji od supruge više od cetiri mjeseca, dužan je razvesti se od nje
Muž se može od supruge razdvojiti u postelji najviše cetiri mjeseca. Ukoliko taj period potraje duže, onda se od nje mora razvesti. Allah Plemeniti napominje: «Onima koji se zakunu da se nece približavati ženama svojim, rok je samo cetiri mjeseca; i ako se vrate ženama, - pa, Allah zaista prašta i milostiv je; a ako odluce da se rastave, - pa, Allah doista sve cuje i zna».
Granica od cetiri mjeseca krajnji je rok da supruga moralno ne posrne i da ne dode u iskušenje da se preda drugom a ne svome mužu. Prenosi se da je Omer b. el-Hattab, r.a, kao halifa, jedne noci šetao medinskim ulicama, želeci da sazna ima li potrebnih kako bi im pomogao. U toj šetnji, kasno navece, cuo je jednu ženu kako pjeva:
«Oduljila se ova noc i spustila tama,
a ja ležim u krevetu, bez covjeka, sama.
Tako mi Allaha, da nije Njegove zabrane, kojoj nema ravne,
Zatresle bi se od mog kreveta strane...»
Sutradan je Omer, r.a, pitao svoju kcerku Hafsu, r.a, koliko žena može izdržati bez muža. Ona je odgovorila da je krajnji rok šest ili cetiri mjeseca. Otada Omer, r.a, nikog u džihadu nije držao više od cetiri mjeseca.Ukoliko muž bude nestao, može li doci do razvoda braka?
Ukoliko muž nestane i to potraje, supruga ima pravo na razvod braka i udaju za drugoga. Se'id b. el-Musejjeb tvrdi da žena treba cekati godinu danu, od momenta kako je muž ucestovao u borbi, pa nestao.
Abdu-r-Rezzak prenosi predaju od Davuda b. ebi Hinda u kojoj se kaže da ce se na muža cekati godinu dana, ako je nestao u borbi, a cetiri godine ako je nestao u mirnodopskim okolnostima.
Od Alije i Abdullaha b. Mes'uda, r.a, prenosi se da oni smatraju da žena treba cekati izgubljenog muža sve dok se ne pojavi.
Ukoliko se, nakon udaje žene, pojavi njen muž: šta ce tada uciniti? Da li ce ostati u drugom braku ili se vratiti prvom mužu. Ibn Hadžer navodi stav Alije, r.a, da ce pripasti prvom mužu, a stav Eš-Ša'bija je da ce žena moci birati izmedu prvog i drugog!

Na kraju

Iz svega izloženog jasno se primjecuje da islam koristi sve mehanizme da sprijeci razvod braka. To ce se uciniti samo u krajnjoj nuždi, jer od onoga što je Allah Plemeniti dao, posebno mu je odvratan razvod braka, kako veli naš Vjerovjesnik, s.a.v.s, u hadisu Mu'az b. Džebela, r.a: Od onoga što je Allah stvorio na licu Zemlje, najmrži mu je razvod braka!
Otuda treba naci modus kako sacuvati brak. Lijepo bi bilo iskoristiti savjet poznatog ashaba Ebu-d-Derdaa, r.a, koji je on uputio svojoj supruzi, savjetujuci je: «Ako primijetiš da sam rasrden, pokušaj me oraspoložiti i smiriti, a ako ja primijetim kod tebe srdžbu, pokušacu te smiriti i oraspoložiti». Imam Zuhri, koji prenosi ovaj Ebu-d-Derdaov, r.a, savjet, kaže: Ovako postupaju prava braca!
Ako bi bio ispoštovan taj savjet mnogi brakovi bili bi sacuvani. Prirodno je da muž ili supruga nekada budu neraspoloženi, kao što je prirodno da, nakon lijepog i suncanog vremena, dode do grmljavine i padavina, ali zato postoje kišobrani i prostorije u koje su ljudi sklanjaju. Tako i nakon vatre srdžbe jednog od supružnika, drugo treba upotrijebiti vodu smirenja, kako bi to, na lijep nacin, bilo neutralizirano.

Inace, supružnici moraju voditi racuna o svojim postupcima, kako nakon njihovog realiziranja ne bi došlo do gorkog kajanja. Islam je, otuda, za nepromišljenost muža odredio konkretne materijalne sankcije, a ukoliko nastupi tako lakomisleno pa da ženu razvede i treci put, onda ga i psihološki kažnjava, na taj nacin, kako je ranije navedeno, što mu se supruga mora udati za drugog muškarca i imati intimni odnos sa njim.
Lahkomislenost može dovesti do toga da covjek ucini ono što je ucinio jedan Arap, koji se razveo od pet žena. Kada je za to cuo Harun er-Rešid, poznati islamski halifa, zacudeno je zapitao: «A kako se mogao razvesti od pet žena, kada po islamu, muškarac može imati samo cetiri?!» Dobio je sljedeci odgovor: Jednoga dana taj covjek je došao kuci i zatekao svoje cetiri supruge kako se svadaju. S obzirom da je bio ters, prišao je onoj za koju je smatrao da je izazvala svadu i rekao joj: «Ti si razvedena!» Druga je na to primijetila: Požurio si s razvodom braka. Daleko bolje bi bilo da si djelovao na nju odgojno a ne tako! Muž je na to rekao: «I ti si razvedena!». Treca je, takode, reagovala, pa je i njoj rekao: «I ti si razvedena!» Ni cetvrta nije mogla ostati ravnodušna na njegovo lahkomisleno ponašanje, te mu je i ona prigovorila, a on je i njoj rekao: «I ti si, takode, razvedena!». Jedna komšinica je sve to posmatrala sa svog prozora i reagirala na njegov razvod sa sve cetiri žene u jednom trenutku, na što joj je on ljutito odgovorio: «I ti si razvedena, ako to dozvoli tvoj muž!». Njen muž, koji je, takode, posmatrao šta se dešava, a ocito priželjkivao raskid bracne veze sa svojom suprugom, uzvikne: «Dopuštam. Razvedena si!». Tako je taj covjek ters-naravi razveo u jednom momentu pet žena!


Zbog toga, muž treba, uistinu, trezveno promisliti u casu kada donosi takvu odluku. On treba da traži svakvu sitnicu koja ce mu brak sacuvati, a ne tražiti sitne detalje koji ce doprinijeti razvodu braka. U tom smislu treba da nam posluži kao lijep primjer slucaj Hasana b. 'Alija b. Hasana kada se razvodio od svoje supruge 'Aiše, kcerke Talhine. U casu razvoda, rekao joj je: «Stvar (odluka) je u tvojim rukama.» Na to mu je 'Aiša odgovorila: «Do sada je odluka bila dvadeset godina u tvojim rukama, pa si je izvanredno njegovao i cuvao, neceš, valjda, dozvoliti da je ja u samo jednom momentu upropastim. Ne, ja ovu odluku prepuštam tebi!». Zadivljen takvim shvatanjem, odgovorom i privrženošcu svoje supruge, Hasan je odustao od razvoda braka.
Nadati se, da ce takvih primjera biti sve više medu nama, što ce uveliko doprinijeti stabilnijem braku i jacanju bracne zajednice.