osmomartovska sarena laz

Elvir Duranovic | Novi Horizonti br/str. 43

U današnje vrijeme osmi mart nije tek puki datum kao i vecina ostalih. To je dan u kome se posvecuje posebna pažnja prema ženama - Dan žena! Šta to znaci? To znaci da današnja žena ima jedan dan u kome kao neka zašticena vrsta dolazi do izražaja i njoj se u tom danu posvecuje pažnja koju inace nema.
Cudno je da se ovaj nemuslimanski obicaj obilježavanja Dana žena uvukao medu muslimane u BiH i tu našao pogodno tlo. Razlog tome je, svakako, okruženje u kojem muslimani u BiH žive. Kršcanski obicaji koji su dominirajuci na našim prostorima ostavljaju traga i na život i obicaje muslimana. Žene su u kršcanskoj Evropi uveliko su u prošlosti bila osporavana. Kao posljedica takvih odnosa došlo je do eksplozije ženskih pokreta u prošlom stoljecu širom kršcanskog svijeta, uporedo sa industrijskom revolucijom.

Uloga žene više nije samo odgajanje djece i pokornost mužu; žene su sada ravnopravne s muškarcima u pravima, ali i u obavezama. To je dovelo do toga da se danas žene slobodno prodaju na svjetskim tezgama ljudskog mesa. Kako drukcije nazvati bezbrojne izbore za miss ovoga ili onoga. Strašna je cinjenica da o tome sanjaju milioni mladih žena širom svjeta. Žena je potlacena primoravanjem na rad u uslovima koji su teški i za muškarce. Posljedica eksplozije ženskih prava su i pokidane i poremecene veze unutar porodice, a tim i šire zajednice.
Dosta je porodica u kojima se žena brine da osigura ekonomsku sigurnost porodice. U takvoj situaciji teško je biti majka. Teško je nakon napornog dana provedenog na poslu imati vremena i strpljenja za bracne ili roditeljske dužnosti; dužnosti koje su prirodne svakoj ženi jer, šta je žena ako nije uzorna majka i supruga?


Najkarakteristicniji primjer kršenja prava žene, koji je islam žestoko osudio je ubijanje tek rodene ženske djece. U Kur’anu stoji:” i kada živa sahranjena djevojcica bude upitana zbog kakve krivice je umorena”. (Et-Takvir, 8 i 9.) Da li je vrijeme ubijanja ženske djece prošlo? Ne! Samo se promijenio oblik ubistva. Žensku djecu više ne ubijaju fizicki, ali ih ubijaju moralno. Zar nije ubistvo ženskog djeteta ako se to dijete prepusti ulici i svemu što mu ona nudi? Moral današnje ženske djece ne odreduju više roditelji, oni za to nemaju vremena, moral naše ženske djece definišu Oprah show, i razliciti magazini za mlade koji pozivaju na seksualnu slobodu i život osloboden tradicionalnih društvenih stega.
Pogledajmo oko sebe!

I sam spomen na neki normalan islamski nacin odijevanja, življenja ili djelovanja kod znatnog dijela današnje ženske omladine izaziva gadenje i odbojnost.
Žena danas, oslobodena od vjere i normi koje ona sa sobom nosi više nije niti može biti uzorna majka niti bracna saputnica. Ipak, odustajanje od islamskog nacina života zapravo znaci prihvatanje nekog drugog koji za ženu nije tako povoljan. Takvu situaciju najviše koriste muškarci koji izrabljuju savremenu ženu. Materijalno, jer im ne smeta što ona radi i poslove koji nisu za ženu i, tjelesno, jer bracne veze više nisu tako krute i cvrste. Uskoro ce i kod nas brakolomstvo biti moderno. Signal za to je sve cešca identifikacija sa likovima koji nam se na svim TV-stanicama u bezbrojnim sapunicama serviraju svakog dana. Šta one nude? Uništenu bracnu zajednicu kao rješenje. Niti se zna ko je kome otac, niti ko s kim spava. Sve je dopušteno. To je zamjena za islamski nacin života koji ženu štiti od svojih pocetaka i temelja postavljenih u mekkanskom periodu objave.

Cega se to moderna žena zgražava kad se govori o islamskom konceptu uredenja života i šta joj toliko smeta?
Dva su osnovna oblika u kojima djeluje žena i koje islam ureduje. Žena je majka i supruga.
U islamu ne postoje sveci, ali postoje svetinje. Jedna od njih je svakako poslušnost prema roditeljima, posebno prema majci. Kakvo poštovanje žena kao majka ima u islamu dovoljno svjedoci hadis u kome stoji: ”Džennet je pod majcinim nogama”. Šta to znaci? Jednostavno, ako hoceš u Džennet moraš biti pokoran majci i odati joj punu pažnju i tako postici Džennet koji ti se tim poštovanjem prema njoj nudi.
Ili, hadis u kome stoji: “Neki ashab upitao je Allahovog poslanika, Muhammeda, s.a.v.s: “Kome sam dužan biti pokoran”? Muhammed, s.a.v.s, mu je odgovorio: ”Majci”. “A kome poslije”?, upita ashab. “Majci,” odgovori Muhammed, s.a.v.s. “A kome poslije”?, upita ashab. “Majci”, odgovori Muhammed, s.a.v.s. “A kome poslije”? “Ocu”, odgovori Vjerovjesnik, s.a.v.s. (Buhari)


Ovo nisu prazne rijeci. Nakon poslušnosti Allahu, dž.š, sljedeca po prioritetu je poslušnost roditeljima, a od roditelja - majci tri puta više nego ocu. Zašto? Jer je majka ta koja nas u mukama rada, u mukama doji i s velikom ljubavlju strpljenjem i mudrošcu uvodi u život. “Mi smo naredili covjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi. Odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. Meni ce se svi vratiti”. (Lukman, 14)

Divan je primjer covjeka koji je cineci tavaf oko Kabe nosio svoju staru majku na ledima i govorio: “Ja sam njena poslušna deva”. Kada je završio, rekao je ashabu Ibn Omeru, r.a: “Nosio sam je više nego što je ona mene nosila. Šta misliš jesam li joj se odužio”? Ibn Omer, r.a, mu odgovori: “Nisi! Nisi ni koliko za jedan uzdisaj“. (Buhari)
Postoji li sistem koji na viši stupanj uzdiže majcinstvo? Pitam se postoji li majka koja ne voli da bude prva po vrijednosti kod svoje djece, odmah nakon Allaha, dž.š, i Njegovog poslanika, s.a.v.s Ne postoji! Ali, da li je u stvarnosti tako? Da li sistem koji sve više mijenja islamski, na takav nacin tretira majku? Ne! Nije davno bilo kada su se muslimani zaklinjali jedni drugima, u svome neznanju, psovkom majke. I dan-danas mogu se cuti takve zakletve. Koliko se majcinih suza svakoga dana prolije zbog gnusnih djela i sramote koju cine njihova djeca. Kako smo krenuli, uskoro ce i institucije koje su nezamislive za islamsko društvo, poput starackih domova, postati naša svakodnevnica. Ocita je odbojnost i neposlušnost koju djeca osjecaju i prigušuju u sebi. Da je tako svjedoci nemoralno i raskalašeno ponašanje naše djece kada odu na ekskurzije ili druga mjesta na kojima su van domašaja roditeljskog oka. Majka više nije odgajateljica. Ona je neprijatelj koji nas sputava u ostavarenju svih želja i prohtjeva koje moderno društvo nudi.


Žena kao supruga uživa velika i neosporna prava u islamu. Cilj nije opetovati prednosti koje islam kao pravni sistem posjednuje u odnosu na druge religije i sisteme po kojima se ljudi ravnaju. Primjer odnosa prema ženi kao supruzi, koji islam uspostavlja i kakav je bio nepoznat prije njega, jeste velika pažnja koja se posvecuje ženi kao nježnom bicu za koje je muž odgovoran. Odnos muža i supruge nije prepušten obicaju, da ga on ureduje, nego je regulisan vjerskim propisima i podstican od strane Vjerovjesnika, s.a.v.s. U poznatom hadisu stoji: ”Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama”. (Tirmizi, hasen-sahih)

Postoji li sistem ili pravac koji na takav stepen stavlja odnos prema ženi? I, postoji li žena koja ne bi željela da na takav nacin bude zašticena? Po islamu, dobra žena je jedno od najvecih zdovoljstava, uživanja i blagodati koje covjek može imati na dunjaluku. Muhammed, a.s, veli: “Ovaj svijet je užitak, a najbolji ovosvjetski užitak je dobra i cestita žena”. (Muslim) I dosita, samo uz suprugu, cestitu i cednu muslimanku, muž može naci smiraj, utjehu, odmor i razonodu. Žena je užitak, a užitak se ne odbacuje, ne uništava. Musliman kroz vjeru zna da mu je dobra žena Allahova, dž.š, blagodat a na blagodatima je dužnost zahvaljivati i u njima uživati.
Da zakljucimo: Islam nudi ženama da kao majke i supruge uživaju u punom poštivanju i uvažavanju od strane muža i djece tokom cijele godine, cijeloga života. Poštivajne majke uslov je za ulazak u Džennet, a lijep i pravedan odnos prema ženama je ono što nas odreduje kao dobre i cestite muslimane. Ko nastoji da živi na takav nacin ne treba mu Dan žena. S druge strane, ono što nam se nudi kao alternativa islamskom nacinu življenja su: neprijateljstvo i mržnja u porodici, brakolomstvo, staracki domovi, otudenost izmedu muža i žene, te roditelja i djece. Svima koji to preferiraju: sretan 8. mart, Dan žena.