akaid

Zuhdija Adilovic | Novi Horizonti br/str. 17

“A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji vjeruje!?” (Kur’an)
Jasno je iz ajeta da je nespojivo vjerovanje u Allaha i traženje drugog sudije pored Njega. To se odnosi na sve vidove života – duhovni, politicki, zakonodavni, ...

Allah je Tvorac svega stvorenog - iz te cinjenice proizilazi Njegovo pravo da upravlja onim što je stvorio; “Allah je nebesa i Zemlju u sedam vremenskih razdoblja stvorio, a onda se nad Aršom uzdigao…”
Allah je Jedan, nema sudruga – znaci da sva vlast pripada samo Njemu; “Reci: On Allah je Jedan, On je utocište svakom, nije rodio i roden nije i niko Mu ravan nije.”


Allah je Upuceni, Onaj koji sve zna – iz sveznanja proizilazi cinjenica da On najbolje zna kako da upravlja Svemirom; “I ne padne list na zemlju a da On ne zna, i nema ništa ni suho ni vlažno a da On ne zna…”
Kao Tvorac, Allah najbolje poznaje svoja stvorenja – znaci da najbolje zna i nacin na koji ta stvorenja trebaju živjeti da bi bila srecna; “Tako mi duše koja samu sebe kori, zaista smo covjeka stvorili slabim…”
Allah je Opskrbitelj – Onaj koji daje opskrbu može zahtijevati poslušnost od opskrbljenog; “Allah ne traži od vas da Ga hranite, opskrbu daje On, Mocni i Jaki…”

Od Allahovog zadovoljstva nama zavisi naš uspjeh na Sudnjem danu – kako postici Njegovo zadovoljstvo ako ne izvršavamo Njegove naredbe i ne klonimo se Njegovih zabrana; “Ko bude ucinio trun dobra vidjece ga, a ko bude ucinio trun zla vidjece ga…”
Allah je Milostivi, Samilosni – On ne želi ljudima da oteža nego da olakša život; “Allah ne želi da vam oteža, vec da koristi imate…”


Allahu se pokorava sve što je na nebesima i zemlji – pa, zar covjek misli da može biti nepokoran bez posljedica po sebe; “Pa, zašto ne pogledaju nebo kako je sazdano i zemlju kako je rasprostrta…”
Allah može bez svih svjetova biti – znaci da je pokoravanje Allahu samo zbog našeg dobra, jer mi time niti uvecavamo niti umanjujemo Njegovu moc; “Onaj koji se bori samo se za sebe bori, jer Allah može bez svih svjetova biti…”
U pokoravanju Allahu je naša slava i uspjeh i na ovom i na onom svijetu a u nepokoravanju propast; “Objavljuje vam se Knjiga u kojoj je slava vaša, pa hocete li se opametiti…”

Na kraju, prihvacanje Allaha za sudiju je jedini i najbolji dokaz naše vjere, jer kako možemo tvrditi da smo vjernici a da se ne pokoravamo Allahu? “Kako je Allahu mrsko kada govorite rijeci koje djela ne prate…”
Upitajmo se šta smo dobili time što smo odbacili Allaha i njegovu Knjigu. Jesmo li mocniji? Muslimanske zemlje, danas, odreda su kolonije i sluge Zapada. Sigurniji? Muslimani su najugroženija vrsta na zemlji. I pored svoje brojnosti, oni su grupa koja se najviše ubija, protjeruje i muci danas u Svijetu. Bogatiji? I pored velikog bogatstva koje je Allah dao nekim muslimanskim zemljama, muslimani su, osim malog broja povlaštenih, siromašni i žive na rubu egzistencije. Poštovaniji? Glas milijarde muslimana u svijetu, danas, ne vrijedi ni koliko blejanje ovaca koje vode na klanje. Pa šta je ovom ummetu?!


Zašto, onda, danas skoro nigdje u svijetu nije Allahova rijec gornja, zašto se ni u jednoj “muslimanskoj” državi u svijetu ne uzima Allah kao sudija? Zašto se danas muslimani boje i same pomisli da im Allah bude sudija? Zašto se islam sveo na klanjanje, post i hadždž? Gdje je Allahova vlast na zemlji? Kako možemo reci da smo muslimani ako ne vladamo po Allahovom zakonu? “Oni koji ne sude prema onom što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici,…nasilnici,… grješnici…” Šta smo mi onda? Nevjernici?! Nasilnici?! Grješnici!? Kako možemo protivurijeciti Allahu i reci da smo muslimani?!
“Pravi vjernici samo su oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju i poslije više ne sumnjaju i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni…” (El Hudžurat, 15).